Stödjande företagskultur underlättar för föräldrar

Kulturen på arbetsplatsen påverkar arbetande föräldrars möjlighet att kombinera arbetsliv och familjeliv.

– Regler eller policys räcker inte. Yrkesarbetande föräldrar på arbetsplatser med en stödjande kultur verkar ha bättre förutsättningar än andra, säger Karin Allard vid psykologiska institutionen, Göteborgs universitet.

Karin Allard har undersökt olika faktorers betydelse för uttag av föräldraledighet bland pappor samt hur yrkesarbetande pappor upplever möjligheterna att kombinera arbete och familj på ett tillfredsställande sätt.

Avhandlingen visar att organisationskulturen har betydelse för hur pappor tar ut föräldraledighet. Pappor tog exempelvis ut mer föräldraledigt på arbetsplatser som klassades som mer föräldravänliga och på arbetsplatser där pappor upplevde stöd från ledningen. Även arbetande föräldrars upplevelse av att kombinera arbete och familj påverkades av organisationskulturen. Arbetsgruppen är speciellt viktig.

En slutsats är därför att arbetsgivare som vill underlätta för sina anställda att förena jobb och familj bör uppmärksamma kulturen på arbetsgrupps- och företagsnivå. Jämställdhet är en annan viktig aspekt för arbetsgivare som vill stötta pappor att kombinera arbetsliv och familjeliv. Pappor som upplever att arbetsplatsen arbetar för ökad jämställdhet tar ut mer föräldraledigt än pappor på arbetsplatser som inte aktivt arbetar för detta mål.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.