Anmälningar ledde till förbättringar

Närmare 30 procent av alla skriftliga ärenden som avgjordes av Patientnämnden i Stockholms län under 2009 ledde till konkreta förbättringar i vården, enligt deras årsrapport.

Patienternas erfarenheter och synpunkter ledde i närmare 400 fall till att misstag rättades till, att vårdgivarna införde nya rutiner och att det arrangerades utbildning för medarbetarna.

– Nämnden lyssnar på patienterna och arbetar för att utveckla vården med hjälp av deras egna synpunkter, erfarenheter och förslag. Visserligen är antalet anmälningar mycket få i förhållande till alla de miljontals kontakter som äger rum varje år inom vården i Stockholms län. Men det händer ofta att en enda anmälan till nämnden leder till att vården förbättrar sina rutiner för tusentals patienter, säger Patientnämndens förvaltningschef Åsa Rundquist.

Sammanlagt 28 procent av de problem som anmäldes till nämnden gällde akutsjukhusen, cirka hälften av dem var kopplade till synpunkter som rörde behandlingen.

Inom primärvården ökade antalet frågor som kan relateras till behandlingen medan antalet klagomål som gällde tillgängligheten minskade.

Generellt ökade antalet ärenden som hörde samman med läkemedel under senaste året, både när det gäller primärvården, den psykiatriska vården och akutsjukhusen. Patientnämnden i Stockholms län, som är fristående från vården, hanterade 5 018 ärenden under förra året. Det är en ökning med sex procent jämfört med 2008.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.