Högsta ledningen hämmar kvalitetsarbetet

Bristande engagemang hos högsta ledningen är den främsta orsaken till att inte fler drar nytta av den potential som finns i ett aktivt kvalitetsarbete.

Det visar en intervjustudie bland svenska företagsledare som SIQ genomfört tillsammans med IVA med stöd av Vinnova, Nutek och AFA Försäkring. Bristande helhetssyn, bristande kompetens och ledare som snarare beordrar kvalitet än som själva coachar och deltar i arbetet lyfts fram som problemområden kopplade till ledarskapet. En annan förklaring till ledarnas oengagemang är att kvalitetsarbete anses vara resurskrävande.

De intervjuade företagsledarna lyfter därför fram engagerade ledare, goda förebilder och ökad kundorientering som de tre viktigaste lösningarna för att ta till vara på den förbättringspotential som finns i svenska verksamheter. De framhåller dessutom att det är nödvändigt att på ett tydligare sätt synliggöra kvalitetsbristkostnader eftersom det inte alltid framgår att kvalitetsarbete har en koppling till lönsamhet.

Studien bygger på djupintervjuer med 68 vd:ar och generaldirektörer inom olika branscher och sektorer.

Så kan intresset öka

De intervjuade företagsledarna lyfter fram några viktiga strategier för att lyfta engagemanget för kvalitetsarbete inom svenska verksamheter:

– Påvisa positiva effekter av kvalitetsarbete.

– Lyft fram förebilder och goda exempel.

– Uppnå en kritisk massa av ledare som arbetar aktivt med kvalitetsarbete.

– Använd tydliga budskap som är lätta att ta till sig, enkla att kommunicera och lätta att komma ihåg.

– Skapa processer som ger utrymme till medarbetarnas engagemang.

– Utveckla fler forum för erfarenhetsutbyte.

– Få in ämnet på högskolorna så att unga ledare har kunskap och förståelse för förbättringsarbete från början.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.