Kortare vårdtid med patientcentrerad sjukvård

En ny studie visar att om sjukvården utgår från patientens egen upplevelse kan vårdtiden kortas med en tredjedel.

Det handlar inte bara om att patienten ska känna sig nöjdare, om patienten görs till en aktiv samarbetspartner kan vårdtiden kortas avsevärt. Det har en studie vid centrum för Person-centrerad vård vid Sahlgrenska akademien visat där 123 patienter med försämrad hjärtsvikt som vårdats inom den traditionella vården har jämförts med 125 patienter som vårdats enligt den personcentrerade vårdens principer.

Personcentrerad vård tar sin utgångspunkt i patientens egen upplevelse av situationen, av hans eller hennes hinder och förutsättningar. Patient och vårdgivare blir två delar av ett team i vårdplaneringen: en är expert på att leva med sjukdomen och den andra på sjukdomen i sig. Patientens sociala nätverk involveras i processen.

Forskarna ville ta reda på om personcentrerad vård kunde korta vårdtiden, förbättra patientens vardagliga funktionsförmåga, upplevda livskvalitet och återinläggningsfrekvens.

Resultatet visar att forskarna hade rätt i sin tes. Patienter som vårdas utifrån den personcentrerade vårdens principer kortade sin vårdtid med i genomsnitt 2,5 dagar.

– Det motsvarar en förkortad vårdtid med hela 30 procent jämfört med patienter inom den traditionella vården, säger Inger Ekman, professor vid Sahlgrenska akademin och centrets föreståndare.

Svårt att ändra arbetssätt

Trots den kortare vårdtiden visade patienterna i den personcentrerade gruppen ingen försämrad livskvalitet eller ökad återinläggningsfrekvens. Däremot en förbättrad daglig aktivitetsförmåga. Men studien visar också på svårigheterna med att få sjukvården att ändra perspektiv.

– Vår studie visar att en konsekvent genomförd personcentrerad vård innebär en effektiv vård av god kvalitet. Men bara 60 procent av patienterna fick verkligen en konsekvent personcentrerad vård under hela vårdtiden, säger Inger Ekman.

Hon fortsätter:

– Det visar på svårigheten att ställa om vårdkulturen till att i första hand utgå från personen med en sjukdom, och inte sjukdomen hos en person. Den stora utmaningen blir att bryta med sjukvårdens traditionella och rigida strukturer.

Forskarna ska nu fortsätta arbetet med en ny undersökning kring personcentrerad vård för patienter med akut kranskärlssjukdom.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.