Långsiktigt mål för friskare personal

En nedåtgående trend med höga sjuktal och många långtidssjuka var verkligheten när Oxelösunds kommun 2002 drog igång ett projekt för bättre arbetsmiljö. Ett av målen var att minska antalet sjukdagar med sju dagar per person till och med 2005. Ett mål som redan uppnåtts med råge.

Arbetsmiljöprojektet drog igång 2002 med fokus på att minska sjukfrånvaron. En av de prioriterade frågorna för Oxelösunds kommun blev att börja jobba med att aktivt rehabilitera långtidssjuka tillbaka till arbetslivet.

Första steget var att bygga upp en mötesplats för alla som varit sjuka under en längre tid. Kommunen hyrde in en konsult som tog kontakt med alla långtidssjuka, tog reda på hur var och ens situation såg ut och motiverade dem att komma till ett första möte. 25 personer tackade ja, och utifrån gruppens behov och önskemål utformades ett program med 2–3 träffar per vecka.

Bryta sjukrollen

Dessutom uppmuntrades alla att aktivt besöka sin gamla arbetsplats och ta kontakt med sina arbetskamrater igen.

– Det är lätt att hamna i en sjukroll, säger Åsa Rosendahl-Söder som hållit i projektet vid Oxelösunds kommun. För många som varit borta en längre tid kan det ha förändrats mycket på arbetsplaten vilket gör det svårare att komma tillbaka.

Parallellt med träffarna för de långtidssjuka har kommunen byggt upp ett samarbete med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Företagshälsovården där man regelbundet träffas för att gå igenom alla sjukskrivna. Syftet är att ingen ska fastna i något system eller hamna mellan stolarna.

Ändra sin livsstil

Under de första 1,5 åren som projektet pågick kom hälften av de långtidssjuka helt eller delvis tillbaka i arbete. Av de övriga har en del förtids- eller sjukpensionerats och resten gått vidare till andra åtgärder. Däremot har antalet deltidssjukskrivna ökat.

– Just nu letar vi efter en form för rehabilitering som skulle passa den här gruppen, säger Åsa Rosendahl-Söder och konstaterar att sättet de jobbat med långtidssjuka inte går att direkt överföra till de som är sjuka på deltid.

En viktig del i arbetsmiljöprojektet är också att arbeta med förebyggande insatser. Tanken är att motivera alla medarbetare så att de med ändrad livsstil och motion blir friskare och kan undvika förslitningsskador. Ett uppskattat inslag är föreläsningar under temat hälsa, där kända talare inspirerar medarbetarna till att se sina egna möjligheter.

– Det är många som berättat för mig att dessa föreläsningar har gett dem ny motivation i arbetet och varit avgörande för att de inte har valt att sjukskriva sig, berättar hon.

Ta ansvar för sin hälsa

Alla medarbetare har också fått analysera sin situation när det gäller hälsa med hjälp av en metodik som som forskare vid Karolinska Institutet tagit fram. Metodiken går ut på att kartlägga medarbetarnas hälsa, livsstil och psykosociala arbetsmiljö genom ett enkelt frågeformulär. Utifrån svaren har sedan förebyggande och rehabiliterande åtgärder på både individ- och gruppnivå tagits fram.

– Enkätens upplägg inspirerar till att börja prata om och förbättra arbetsmiljön samt till att ta ansvar för sin egen hälsa, säger Åsa Rosendahl-Söder. Runt om i kommunen har medarbetarna startat aktivitetsgrupper med exempelvis stavgång för att sporra varandra till motion.

När projektet drog igång var antalet sjukdagar per tillsvidareanställd 41,8 och målet var att antalet skulle minska med sju dagar per person till och med 2005. Redan idag har man dock överträffat målet och ligger på ett snitt på 29 sjukdagar per person för 2004. Samtidigt minskade antalet förtids- och sjukpensioneringar under perioden 2002 till 2003.

Måste få ta tid

Åsa Rosendahl-Söder betonar att långsiktighet är nyckelordet för allt arbetsmiljöarbete. Hon konstaterar att sjukskrivningstalen har byggts upp under lång tid och att det därför också måste få ta tid att komma till rätta med dem. Helhjärtat engagemang från chefs- och ledningsnivå är också nödvändigt.

– Det medarbetarna är mest rädda för är att arbetsgivaren ska släppa projektet när det är över och att allt ska ramla tillbaka till det vanliga. Därför är det viktigt att chefer och andra nyckelpersoner hela tiden ligger i och stöttar initiativ ute på arbetsplaterna, säger hon.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.