Mål för nybörjaren

Att mäta och sätta upp mål är viktigt för att styra verksamheten i rätt riktining. I denna bok får läsaren en grundläggande kunskap om målstyrning och hur man bygger upp och tolkar sina mätresultat.

För att framgångsrikt kunna styra en verksamhet behövs olika typer av mål. Man behöver dessutom mäta utvecklingen i förhållande till uppsatta mål och vid behov vidta åtgärder. Detta kräver mätningar och analys av de erhållna mätvärdena.

I denna bok diskuteras vad ett mål är och hur mål bör sättas och följas upp. Den ger också exempel på olika slags mål kopplade till olika delar av verksamheten. Vad är ett mål, vilka egenskaper bör ett bra mål ha, när bör det sättas och av vem? Ofta rekommenderas, som här, att ett mål är SMART, det vill säga Specifikt (eller tydligt), Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsatt. Hur behov av mål klargörs, analyseras och prioriteras, fastställs och förankras beskrivs också.

Begreppet mått, olika typer av mått och hantering av mått diskuteras. Tolkningen av det vi mäter beror på osäkerhet. Det är bra att detta framhålls. Ett kapitel på 20 sidor om statistisk osäkerhet ges därför som ett tänkt stöd.

Jag är dock tveksam till om det verkligen hjälper nybörjaren. Att på kort utrymme diskutera begrepp som, exempelvis, medelvärde, median, spridning, fördelning, normalfördelning och korrelation, och dessutom förklara duglighet och processtyrning och beskriva t-test på ett bra sätt är nog en omöjlighet. Förklaringar som: ”fördelning anger hur stor andelen är där värdet på storheten X är mindre än eller lika med ett visst tal någonstans på den stigande kurvan för X”, ”notera att en teoretisk fördelning inte nödvändigtvis har någon definierad variationsvidd” eller ”det bör noteras att s i princip inte förändras om antalet observationer förändras” känns dessutom tveksamma.

Mål och mått och hur dessa byggs upp diskuteras utförligt och illustrerande kopplat till två fiktiva företag. Det ena är en liten resebyrå. Här finns, bland annat, ett kapitel om klagomål – inte därför att ”mål” finns i ordet utan ”hantering av klagomål är en så viktig företeelse inom ett företag att den behöver få ett eget kapitel”. Mål och mått för ett medelstort industriföretags verksamhet i form av forskning, konstruktion och utveckling, inköp, produktion, lager och distribution, teknisk service, och underhåll ventileras också.

Författaren anger ingen speciell målgrupp för boken, men jag tror att den riktar sig företagare och ledare i mindre organisationer utan större kunskap om mål och mått. Framställningen känns grundläggande, i stort sett välskriven (även om jag inte tror att statistikkapitlet uppfyller sitt syfte) och kan förmodligen inspirera – inte minst genom företagsillustrationerna.

Fakta

Mål och mått inom kvalitet och andra områden

Författare: Gerhard Persson

Förlag: SIS Förlag

ISBN 91-7162-644-1

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.