Morgondagens chefer är redan här

Ledarskap Chefsstolarna gapar tomma. Men för att locka unga till chefspositioner behöver rollen förändras. Framtidens chefer vill inte ha ett statiskt och hierarkiskt ledarskap, utan ansvar i kombination med utveckling och meningsfullhet.

Rapporten Chefsroll för framtiden från chefsorganisationen Ledarna vittnar om att chefsåterväxlingen är svag, inom alla sektorer. För att fylla de tomma stolarna behövs ett nytt typ av ledarskap, dagens och morgondagens medarbetare är inte intresserade av chefsrollen som den ser ut idag.

Studien visar att 77 procent av dagens studenter vill bli chefer, men att önskan sjunker drastiskt när de sedan kommer ut i arbetslivet. Roll och förväntningar stämmer inte överens med vad man vill – leda och utveckla andra människor. Inte heller drivs man av vinst och man vill ha en bra balans mellan arbete och fritid. Och om bara några år kommer hälften av arbetskraften att vara i åldern 18–35 år.

Chefsutmaningarna

I en paneldebatt om ledarskap och digitalisering fick deltagarna peka ut de största chefsutmaningarna just nu. Saga Forsmark på Ledarna förklarar att vi snart ser en multigenerationell arbetsmarknad med fem olika generationer på arbetsmarknaden samtidigt, vilket kommer att bli en utmaning för cheferna.

– Många menar att prata om generationer är att generalisera men vi måste inse att människor växer upp i olika samhällen och att det påverkar oss ute i arbetslivet.

Framtidsanalytikern Sofia Rasmussen nämner uppluckringen av jobb och fritid som en viktig utmaning och poängterar vikten av att chefer ser värdet i denna sömlösa integration, samt använder de digitala lösningar som faktiskt finns att tillgå idag.

– Det är också tydligt med generationskrockar på arbetsplatser idag. Det finns många fördomar om den yngre generationen men i och med digitaliseringen skulle man kunna vara lyhörd och välkomnande genom att använda sig av ett omvänt mentorskap, att de yngre medarbetarna som kan tekniken blir mentorer år de mer seniora, säger Sofia Rasmussen.

Utvecklingsfokus provocerar

Sofia Rasmussen berättar att chefer i mer traditionella branscher blir väldigt provocerade av att yngre medarbetare bryr sig mest om personlig utveckling och inte kundnöjdhet och att leverera rätt till kund, att det finns ett stort gap mellan generationerna och hur man ser på sin arbetstagarroll.

Saga Forsmark kommer tillbaka till själva synen på ledarskap och chefsrollen och menar att vi fortfarande är så präglade av industrialismen att vi trots utveckling tittat efter traditionella chefsrollen.

– Jag tror att ledarskapet kommer att spridas mer i organisationen, att man jobbar mer med att lära av varandra och sprida ansvar.

På frågan om vilka chefsegenskaper som kommer att vara aktuella om 25 år svarar Saga Forsmark god självinsikt.

– Att vara medveten om sitt eget synsätt, vad man präglas av, vad som präglar ens ledarskap och hur man reagerar på förändringar.

Sofia Rasmussen menar att intåget från informationssamhälle till tankeekonomi kommer att påverka mogondagens ledarskap.

– Jag tror att det blir viktigt att anamma ett tankeledarskap, att skapa förutsättningar för medarbetare att vara kreativa och att kunna ta hand om den kraften.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.