Nordisk satsning på kvalitet i skolan

Kvalitet De nordiska länderna planerar en gemensam satsning på kvalitet i skolan. Det är Nordiska ministerrådets samarbetsorgan NordForsk som utsett flera nordiska lärosäten, däribland Karlstads universitet, att ingå i ett centrum som ska studera och bygga en gemensam plattform kring undervisningskvalitet i nordiska klassrum.

Nordisk satsning  på kvalitet i skolan

Den gemensamma satsningen omfattar 25 miljoner norska kronor och är på fem år med start den 1 juli. Förutom Karlstads universitet ingår Universitetet i Oslo, Helsingfors universitet, Åbo Akademi, Akureyri universitet, Háskóla Íslands, Syddansk universitet och University College Lillebaelt i samarbetet.

Centret, som har universitetet i Oslo som värdlärosäte, har fått namnet Quality in Nordic Teaching (QUINT) och är ett så kallat Nordic Centre of Excellence, som NordForsk utser inom olika forskningsområden. I det här fallet handlar det om att göra storskaliga studier av likheter och olikheter i undervisningen i de olika länderna och om metodisk och teoretisk utveckling när det gäller sambandet mellan undervisning och elevers lärande.

–De nordiska länderna har mycket gemensamt och det finns både likheter och variationer i utbildningstraditioner. Det nya centret kommer att ge möjlighet till fördjupat samarbete och bygga en plattform för undervisningskvalitet i nordiska klassrum, säger Michael Tengberg, docent i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet.

Projektdeltagarna kommer bland annat att utveckla metoder för att undersöka kvalitet, göra observationer av klassrumsundervisning och samarbeta med lärare för att undersöka hur forskningen kan bidra till lärares utveckling inom sin profession. Dessutom planerar man att bygga upp en digital infrastruktur för att kunna lagra och använda större mängder data som samlats in från klassrum i olika länder, framförallt videoobservationer.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.