Sex Sigma på svenska – Roslagsgjuteriet

Fördelarna med att vara ett mindre företag när man inför Sex Sigma är många. Informationsvägarna blir kortare och det är lättare att säga ifrån och ifrågasätta om det är något man inte förstår. Ett mindre företag kan dessutom få större kraft i sina projekt eftersom de syns i hela verksamheten.

Roslagsgjuteriet är ett gjuteri med 67 anställda beläget i Herräng, cirka 11 mil nordost om Stockholm. Företagets affärsidé är att marknadsföra och tillverka kvalificerat järngjutgods. Kunderna finns både i Sverige och utomlands. På grund av hård konkurrens från lågprisländer måste företaget ständigt utvecklas, effektiviseras och finna nya koncept att locka kunderna med. Ett av dessa koncept kallas Just In Place och innebär att Roslagsgjuteriet, med ett nätverk av olika samarbetspartners, tar ansvar för hela produktionsförloppet ända fram till leverans av färdig produkt. För drygt ett år sedan inleddes dessutom en satsning på Sex Sigma.

Sex Sigma i hela värdekedjan

Det var framförallt den strukturerade problemlösningsmetodiken i Sex Sigma som tilltalande Roslagsgjuteriets ledning. Tidigare sköt man ofta från höften i sitt beslutsfattande om hur förbättringsarbetet skulle drivas. Samtidigt såg Roslagsgjuteriet ett framgångsrikt Sex Sigma-program som ett bra framtida marknadsföringsargument. Deras erfarenhet är nämligen att ett strukturerat förbättringsarbete väcker förtroende hos andra verksamheter. Eftersom en av de största kunderna, Emhart Glas, redan arbetar med Sex Sigma såg man dessutom möjlighet att integrera och förbättra kommunikationen i hela värdekedjan.

Idag är samtliga anställda på Roslagsgjuteriet insatta i Sex Sigma-satsningen. På företaget finns två Black Belts och två Green Belts. Företagsledningen och alla i organisationen har gått en introduktionsutbildning i Sex Sigma. Många har dessutom deltagit i eller berörts av de Sex Sigma-projekt som drivits.

Enkelhet är ledstjärna

Man har varit noga med att inte trycka på medarbetare ett nytt koncept genom att peka med hela handen. Istället anpassas Sex Sigma efter verksamheten och företagskulturen så att operatörerna som ska delta i förbättringsarbetet kan identifiera sig med konceptet. För att underlätta anpassningen av Sex Sigma till den egna organisationen och för att få förståelse hos alla försöker Roslagsgjuteriet undvika onödigt komplicerade analyser och tillvägagångssätt. Enkelhet är en ledstjärna. Att sprida information och engagemang ges hög prioritet och underlättas av att Roslagsgjuteriet har en stark ”anslagstavlekultur”, vilket av erfarenhet gör det lätt att lyfta fram och kommunicera lyckade projekt och uppnådda resultat.

Gällande målen för Sex Sigma har man valt att följa upp satsningen utifrån fler aspekter än bara ekonomiska. Dels beroende på att ekonomiska besparingar inte alltid kommer att kunna kalkyleras på ett rättvisande sätt och dels eftersom det är lättare att skapa ett utbrett engagemang kring mer medarbetarrelaterade faktorer såsom arbetsmiljö. För att säkerställa att förbättringsarbetet följs upp på ett bra sätt samt för att undvika möjlighet till avundsjuka utformar Roslagsgjuteriet nu ett system för intern uppföljning och marknadsföring. Ledningen och VD, som även är sponsor till projekt, får dessutom kontinuerligt information om alla beslut som tas och framsteg som görs i pågående Sex Sigma-projekt. På detta sätt säkerställs att ledningens engagemang för Sex Sigma-arbetet upprätthålls.

Gemensamt språk

Avsikten är att Sex Sigma ska drivas i hela den värdekedja som Roslagsgjuteriet ingår i samt inom det nätverk av samarbetspartners som företaget har. Sex Sigma ska vara något av ett gemensamt språk i förbättringsarbetet. Även om man genomfört förbättringsprojekt tillsammans med kunder och samarbetspartners tidigare gör Sex Sigma att strukturen blivit tydligare samtidigt som kommunikationen underlättas genom att man har jämförbara rollstrukturer, liknande kompetenser, använder samma problemlösningsmodell samt behärskar en stor mängd förbättringsverktyg. Hittills har det inte varit några problem att få med samarbetspartnerna på tåget. Alla vill ju bli bättre.

Öppenheten för förbättringar och förändringar har alltid varit stor på Roslagsgjuteriet. Skillnaden efter införandet av Sex Sigma är att man nu även har en välutvecklad och effektiv struktur för problemlösning och genomförande. Eftersom alla har kunskaper om Sex Sigma blir det dessutom enklare att ta tag i problem lokalt ute i verksamheten. Satsningen har därigenom lett till många positiva bonuseffekter.

För alla i organisationen

Vid införande av Sex Sigma finns det många fördelar med att vara ett mindre företag. En av de mest uppenbara är att det blir enklare att nå ut till alla delar av organisationen med information. Besluts- och kommunikationsvägarna är korta och tydliga. Eftersom alla känner varandra relativt väl blir det lättare att säga ifrån och ifrågasätta om det är något man inte förstår. Ett mindre och mer informellt företag kan dessutom få större kraft i sina projekt eftersom dessa syns i hela verksamheten därigenom ofta får ett större genomslag.

På Roslagsgjuteriet har den främsta svårigheten varit att avsätta tillräckligt med tid och resurser åt sina Black Belts. Med tanke på att företaget har så få anställda finns idag inga planer på att ha Black Belts på heltid. Detta medför att betydelsen av att skapa ett starkt Sex Sigma-program och att integrera förbättringsarbetet som en naturlig del av allt dagligt arbete blir stort. En annan risk är att man har svårt att avvara rätt personer som krävs för att driva förbättringsarbetet med framgång.

Positiva erfarenheter

Inom Roslagsgjuteriet har man genomfört ett antal Sex Sigma-projekt och erfarenheten är mycket positiv. Genom att involvera både kunder och leverantörer i förbättringsarbetet har viktiga resultat uppnåtts.

En av de mest positiva erfarenheterna från arbetet är att orsakerna till problem ofta är av mindre komplicerad art än man tidigare trott. I många fall handlar det främst om att man måste sätta fokus på problemen och välja att ta tag i dem. Projekten har dessutom stärkt den övertygelse som redan innan fanns på Roslagsgjuteriet – nämligen att faktabaserade beslut krävs för att kunna arbeta effektivt. Erfarenheterna visar dessutom att komplicerade statistiska analyser och verktyg inte alltid är nödvändigt samt att många av de problem som finns i verksamheten beror på människors attityder och beteenden.

Företagets storlek och organisationsstruktur är alltså inte avgörande för framgången hos en Sex Sigma-satsning. Istället ligger en stor del av framgången i satsningen i förmågan att anpassa Sex Sigma till den egna verksamheten.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.