Den mänskliga dimensionen inom TQM

Människan har tre olika typer av behov, biologiska, mentala och andliga eller etiska behov. Organisationer bör försöka att balansera alla tre typerna av behov, men de mentala och andliga eller etiska behoven kan organisationer ha svårt att förstå och därför också svårigheter att jobba med.

I stigande grad hörs påståenden om att den stora svenska ohälsan, såväl ekonomisk och mänsklig ohälsa, har en fundamental orsaksförklaring, nämligen bristande förståelse för hur organisationer kan tillfredsställa de mänskliga behoven.

Människan har tre olika typer av behov, biologiska behov, mentala behov och andliga eller etiska behov. I det dagliga arbetet borde organisationer försöka att balansera alla tre typerna av behov, men mentala och andliga eller etiska behov har organisationer ofta svårt att förstå och därför kan de också ha svårigheter att arbeta med dessa behov.

Kärnvärden

Att tillfredsställa mentala behov sker genom aktiviteter som bygger upp människors kärnkompetenser, det vill säga intellektuella och emotionella kompetenser som exempelvis kunskap, kreativitet och känsla av tillhörighet. Tillfredsställelsen av de andliga eller etiska behoven sker genom aktiviteter som bygger upp människors personliga kärnvärden som till exempel ärlighet, hjälpsamhet, öppenhet och tillit etc.

Personliga kärnvärden viktigast

Ett viktigt resultat är att om man mäter människors motivation, enagagemang och lojalitet, så visar såväl den teoretiska som den empiriska forskningen att de personliga kärnvärderna är den viktigaste faktorn till variationen mellan olika människors motivation. Med en modell kan man visa att mänsklig motivation, enagemang och lojalitet är beroende av den enskilda personens egna attityd. En attityd som i sin tur är beroende av de kärnkompetenser och kärnvärden som praktiseras av verksamhetens toppledning, närmaste chefer och av kollegor. Förklaringen till detta samband är att en persons attityd kan förklaras av egna personliga kärnvärden och kompetenser kombinerat med påverkningar från de kärnkompetenser och kärnvärden som praktiseras av verksamhetens toppledning, närmaste chefer och kollegor.

Praktiseringen avgörande

I en enkätundersökning svarade 331 mellanchefer från 10 olika divisioner inom Danfoss, en av de största industriverksamheterna i Danmark, på 82 frågar. Vid en analys av enkätsvaren ser man tydligt vikten av ledarnas och kollegornas praktisering av kärnvärden. Ledarnas och kollegornas praktisering av kärnvärden har ett högt direkt samband med ledarnas och kollegornas praktik av kärnkompetenser, som också visar ett högt samband med den personliga attityden. Till den personliga attityden är det som förväntat också ett starkt samband till motivation och engagemang.

Konsekvenser för ledningen

Resultatet får en rad konsekvenser för en lednings arbete och för hur organisationer måste arbeta både inom privata näringslivet och inom offentlig verksamhet om man önskar att förbättra medarbetarnas motivation.

Den primära konsekvensen är att verksamheter i framtiden i större omfattning än tidigare måste arbeta med kärnvärden. Det innebär att medarbetare såväl som ledare måste bli bättre på att, i organisatoriska sammanhang, praktisera en räcka kärnvärden som till exempel respekt, öppenhet och tillit till varandra.

Avhandlingen visar också att det går att ändra dessa värden genom utbildning och träning. En konsekvens blir därför, att tränings- och utbildningsprogrammen borde designas så att de balanserar inte bara traditionellt professionella behov, som exempelvis kompetensutveckling, utan också andliga eller etiska behov som rymms i de mänskliga kärnvärdena. Detta är i dag inte vanligt i någon typ av verksamhet.

Lära av japanerna

Ett annat tankeväckande resultat är att det är möjligt att lära av japanerna i hur man inom verksamheterna kan förbättra medarbetarnas motivation. De kan ge nya kunskaper om båda utbildningsmetodik och kursmaterialens innehåll. Japanernas inlärningsmetodik bygger mycket på teamaktiviteter. Det kan till exempel göras i grupper som under tre till fem dagar arbetar med det komplexa begreppet männsklig motivation. Inlärningen är då baserad på att deltagarna själva ska söka svaren på de frågor som kommer upp under grupprocessen. Det är inte instruktörens uppgift att tala om vad som är rätt svar. Budskapet efter 10 års empirisk forskning är att ett kursmaterial, för att förbättra medarbetares motivation, måste vara uppbyggt så att det tillfredsställer både de mentala och de andliga behoven.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.