Feedback från läraren viktigast för elevernas resultat

Motivation, attityder till lärande och vikten av att anstränga sig är de faktorer som påverkar resultaten i skolan mest. Här spelar lärarna en viktig roll i att påverka och stödja eleverna.

I rapporten Synligt lärande som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, nyligen publicerade pekar en av världens främsta utbildningsforskare, John Hattie från Nya Zeeland, ut vad som är viktigast för elevernas studieresultat.

Den enskilt mest avgörande punkten för goda resultat är att lärarna söker återkoppling från eleverna om vad de vet, kan, förstår och inte behärskar. Tydliga mål och avstämningar mellan lärare och elev behöver finnas på alla lektioner, alla skoldagar, hela skoltiden.

Hatties studie bygger på analyser av 80 miljoner elevers studieprestationer. Studien bekräftar att lärarnas möten med eleverna är det centrala för att höja skolresultaten. Men också att man inte kan sätta in vilka insatser som helst. Alla åtgärder ger inte de resultat man vill ha.

Viktigast för elevernas studieresultat:

• Att eleverna får tydliga mål för undervisningen.

• Ständig återkoppling av arbete och resultat till eleverna.

• Att lärarens pedagogiska förmåga är mycket god.

• Studiero i klassrummet.

• Stöd och uppmuntran från hemmet.

• Att lärare deltar i och lär av varandras undervisning.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.