Kommuner dåliga på klagomål

Skolinspektionens inspektioner visar att var fjärde kommun saknar skriftliga rutiner för hur de ska ta emot klagomål på skolan, vilket det ställs krav på i den nya skollagen.

Den nya skollagen ställer krav på att både kommunala och fristående skolhuvudmän ska skriftliga rutiner för just klagomålshantering. En av fyra kommuner har inte hängt med i utvecklingen. Av resterande kommuner är det fler än hälften som har tydliga brister i sina rutiner. Ett vanligt problem är att det är otydligt vem som har ansvar för att se till att ett ärende utreds.

– Det är oroande att kommunerna tar så lätt på kravet att ha ordentliga och tydliga rutiner för hur elever och föräldrar ska kunna föra fram klagomål på skolan och hur dessa ska tas om hand av huvudmannen, säger Marie-Hélène Ahnborg, inspektionsdirektör, Skolinspektionen.

Anledningen till att kraven på klagomålshanteringen har skärpts i den nya skollagen är att synpunkter på skolan sällan hamnar hos huvudmännen, utan stannar hos en lärare eller hos rektorn. Nu påpekar Skolinspektionen att huvudmännen behöver uppdatera sig på de nya bestämmelserna så att de har en chans att åtgärda ärenden innan de blir anmälda till Skolinspektionen.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.