Dåligt kundfokus i arbetet med Lean

Kortare ledtider och ökat engagemang är positiva effekter av Lean. För mycket internt fokus och besvikelse över uteblivna resultat är negativa. Det visar en ny undersökning som presenterades under gårdagens KM-konferens Lean Live.

Undersökningen Lean i Sverige visar att kvalitetkonceptet Lean är stort och dessutom förväntas bli större. 80 procent av de tillfrågade anger att de kommer att arbeta hårdare enligt Lean inom de närmaste fem åren. Undersökningen grundas på svar från 150 företag och organisationer och intervjuer med 260 befattningshavare. 20 procent av de tillfrågade har arbetat enligt Lean i över tio år, 25 procent i mer än fem år och ungefär hälften i mindre än fem år. Lean används främst inom produktion, administration och utveckling/konstruktion.

– Det är uppseendeväckande att de som arbetar närmast kunderna inte jobbar enligt Lean, då finns risk att organisationen som helhet inte spelar bra ihop, säger Linus Larsson, senior rådgivare på Blue Consulting Group, som står bakom rapporten som presenterades igår på konferensen Lean Live anordnad av Kvalitetsmagaisnet och Vd-tidningen.

Kunden glöms bort

Ursprungsmotivet för att arbeta enligt Lean visar sig främst vara ökat engagemang, motivation och teamarbete. Därefter kommer ökad konkurrenskraft och sänkta kostnader.

– Även här är jag lite förvånad över att ökat kundvärde, som är hela grundidén hos Toyota, inte är så tydligt här, kommenterar Linus Larsson.

När företagen och organisationerna får svara på vilka resultat de har nått med med Leanarbetet är det ekonomiska resultat som lyfts fram. Flest svarar sänkta kostnader. Därefter anges svar som ökad lönsamhet, minskad kapitalbindning och ökad tillväxt.

När de rapporterar positiva effekter av arbetet är kortare ledtider främsta svaret, följt av ökat engagemang, ordning och reda, tydligare mål och uppföljning samt förbättrad kvalitet.

Som negativa effekter listas för mycket internt fokus, besvikelse över uteblivna resultat och att det har tagit tid från kundnära arbete. Även ökad stress i organisationen och minskad helhetssamverkan i organisationen sägs vara negativa effekter.

– Vissa frågar sig om man ska kundorientera Lean vilket blir väldigt paradoxalt eftersom det är det Lean handlar om. Vi anser att en stor utmaning är att öka kundfokuseringen i arbetet, säger Linus Larsson.

Skippar Leansnacket

När företagen och organisationerna får svara på hinder i organisationen för att lyckas svarar flest att det är den befintliga kulturen. Även brist på tid, otydlig vision och målbild samt att man ständigt prioriterar nytt listas som fallgropar. Dessutom visar det sig att endast 30 procent anser att ägarskapet för Leanarbetet är starkt bland mellanchefer. Och knappt 15 procent anser att ägarskapet är starkt bland övriga medarbetare. Starkast är ägarskapet i ledningen.

– Att mellanchefer och medarbetare inte känner ägarskap är antagligen anledningen till att kulturen inte förändras. För att lyckas behöver målbilden förtydligas och man måste ha långsiktiga prioriteringar och lägga tid på arbetet så att det inte skapas stress i organisationen. Det är också få som involverar kunder, brukare och leverantörer i Leanarbetet vilket är en ordentlig vingklippning, säger Linus Larsson.

Ofta diskuteras begreppet Lean och dess innebörd. Undersökningen visar att över hälften av de tillfrågade använder svensk terminologi i sitt Leanarbete. Cirka en tredjedel använder överhuvudtaget inte begreppet Lean.

För att lyckas finns en hel del att göra. Bland annat menar Linus Larsson att Sveriges företag och organisationer behöver utbilda mellancheferna och få dem att inse att Lean är ett verktyg i deras arbetsvardag. Arbetet behöver integreras i det reguljära linjearbetet och styrningen.

– Det är också en utmaning att utveckla och förfina sambandet mellan företag och organisationer och deras övergripande syfte och arbete med Lean.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.