Så ska Sveriges innovationskraft stärkas

Regeringen har nu presenterat Testbädd Sverige som innehåller förslag på satsningar för att stärka Sveriges innovationskraft. Standardisering är ett av de områden som framhålls som extra viktigt.

– Sverige är en internationellt framgångsrik forsknings- och innovationsnation. Samtidigt har vi sett en relativ försvagning av det svenska forsknings- och innovationssystemet i jämförelse med andra framstående nationer. De medel som regeringen investerar i forskning och innovation måste därför läggas på smarta satsningar som kommer samhället till del, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

För att vända utvecklingen lanserar regeringen Testbädd Sverige med målet att det ska bli mer attraktivt att investera i svenska forsknings- och innovationsmiljöer. Här ingår en rad olika typer av satsningar, bland annat en satsning på standardisering – även om den utgör en väldigt liten del av de totalt 845 miljoner kronorna som ingår i paketet.

Eftersom standardiseringsarbetet ofta är en förutsättning för en produkts globala kommersialisering, spridning och långsiktiga utveckling vill regeringen att Sverige ska vara med och utforma nya globala standarder inom relevanta teknikområden.

Så fördelas pengarna:

Samverkan genom strategiska innovationsområden. Totalt görs en utbyggnad av de strategiska innovationsområdena med 500 miljoner kronor fram till och med 2020 via Vinnova och Formas.

Biologiska läkemedel. 2017 genomförs en särskild satsning på innovativ produktion av biologiska läkemedel för att göra Sverige mer attraktivt för nya life science-investeringar. Regeringen föreslår att Vinnova 2017 ska tillföras 90 miljoner kronor för denna satsning.

Stärkta industriforskningsinstitut. För att stärka näringslivets förmåga att konkurrera med specialiserade produkter och tjänster i de globala värdekedjorna beräknar regeringen att nivån på statsbidraget till Research Institutes of Sweden, Rise ska öka med totalt 100 miljoner kronor per år från och med 2018.

Test- och demonstrationsmiljöer. Regeringen beräknar att Vinnova ska tillföras 75 miljoner kronor från och med 2018 och ytterligare 25 miljoner kronor från och med 2019 för att utveckla och investera i befintliga miljöer samt stimulera nyetableringar av test- och demonstrationsmiljöer, både i privat och i offentlig verksamhet.

 Verifiering av innovativa affärsidéer. Utöver den pågående reformeringen av statens finansieringsinsatser beräknar regeringen att Vinnova ska tillföras 20 miljoner kronor per år från och med 2018 och ytterligare 10 miljoner kronor per år från och med 2019 för en utökad satsning på bidrag för verifiering av forskningsresultat och projekt.

 Standardisering. Regeringen föreslår att 5 miljoner kronor ska tillföras Vinnova för insatser som ska bidra till att göra standardisering till en integrerad del i innovationssystemet. Från och med 2018 bör Vinnova tillföras ytterligare 5 miljoner kronor för samma ändamål.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.