Sjukvården välkomnar Sex Sigma

Centralsjukhuset i Kristianstad är ett av de första sjukhusen i Sverige som börjat arbeta med Sex Sigma. I en verksamhet som ständigt genererar stora mängder mätdata har metodiken visat sig vara ett användbart verktyg i förbättringsarbetet.

Sex Sigma är kanske något som i första hand förknippats med industrin, men i USA har metoden sedan några år tillbaka hittat in i sjukvården. Nu har också de första exemplen i Sverige börjar dyka upp, där Centralsjukhuset i Kristianstad ligger i täten.

Keld Brodersen är överläkare på intensiven vid anestesikliniken och har precis blivit klar med sin Black Belt-utbildning. Han är också en av initiativtagarna till Sex Sigma-arbetet på kliniken och har hittat inspiration från framför allt England och USA.

– Äntligen har vi hittat en metodik som passar oss. De statistiska verktygen som finns i Sex Sigma är mycket användbara för att presentera och göra all mätdata begriplig, säger han.

Hårda fakta

Han menar att den stora fördelen jämfört med andra förbättringsverktyg är att arbetet blir mer systematiskt och lättare att konkretisera. Genom att sammanställa mätdata blir det tydligt var det behövs förbättringsinsatser, samtidigt som det är lättare att påvisa resultaten av förändringsarbetet.

– Skillnaden mot tidigare förbättringsarbete är inte så stor, konstaterar Keld Brodersen. Men med detta verktyg blir det mindre flummigt och vi får fram fakta som visar att förändringarna verkligen leder till förbättringar.

I sin Black Belt-utbildning har Keld Brodersen arbetat med ett projekt för att minska förekomsten av lunginflammation för patienter som ligger i respirator. Forskning från USA har kommit fram till att det går att förebygga att patienter i respirator får lunginflammation genom att varje dag utföra ett antal åtgärder, exempelvis att låta patienten sitta upp i sängen.

Snabba resultat

Genom att studera en niomånadersperiod under 2003–2004 fann Keld Brodersen att det förekom sex fall av lunginflammation per år bland patienter i respirator. Mätningarna visade också man av olika anledningar missade att göra alla fem av de nödvändiga åtgärderna varje dag på en fjärdedel av patienterna.

Genom att lyfta fram problemet och hitta sätt att jobba så att man inte missar de förebyggande åtgärdena har också förekomsten av lunginflammation minskat betydligt. Faktum är att det inte förekommit ett enda fall av lunginflammation sedan projektet drog igång i september.

– Det verkar som om frekvensen har minskat, men det är nog lite för tidigt att dra några slutsatser av projektet, säger Keld Brodersen som inte vill dra för stora växlar på resultaten ännu.

Värdefulla avvikelser

En av de viktigaste komponenterna inom Sex sigma är att jobba med avvikelser. Genom att minska avvikelserna kan man också åstadkomma ett mer enhetligt arbetssätt och därmed nå bättre resultat. Men Keld Brodersen menar att avvikelserapporterning är ett problem för sjukvården idag. Det finns en rädsla för negativ publicitet som gör att man också är rädd för att rapportera när det begås något fel.

– Jag är stolt om jag har många avvikelser, betonar han. Det är först då som vi har ett underlag att jobba med problemet. En verksamhet som bara har ett par avvikelser per år tar förmodligen inte sitt förbättringsarbete på allvar.

Svårt styra läkarna

En annan stor utmaning är att få med läkarna i förbättringsarbetet. Keld Brodersen konstaterar att läkare ofta är individualister som gärna vill göra saker på sitt sätt, vilket också gör det svårt att standardisera deras arbetssätt.

Men Sex Sigma har visat sig attrahera läkarkåren, vilket kan bero på att metoden på många sätt stämmer väl överens med det medicinska synsättet. Fokus ligger på problemlösning. Det handlar om att mäta och ta reda på fakta, analysera problemet och sedan sätta in åtgärder. Keld Brodersen påpekar också att om man kan visa på konkreta mättal och resultat av förbättringar är det lättare att övertyga läkarna om att ett visst arbetssätt ger bättre resultat och därmed få dem att arbeta mer likartat.

Pengarna inte viktigast

Att jobba med Sex Sigma inom sjukvården skiljer sig i praktiken inte mycket från näringslivet. Traditionellt har Sex Sigma en stark ekonomisk koppling, men Keld Brodersen tycker inte att den biten får lika stor plats inom sjukvården. Även om det går att räkna på förbättringar i ekonomiska termer, så betyder det inte alltid att sjukhuset direkt sparar pengar.

– Visst finns den ekonomiska aspekten där, men det är ingen stor drivkraft. För oss handlar det om att hitta förbättringar som gör att patienten får en bättre vård.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.