36 miljoner till forskning om arbetsmiljö och hälsa

Att främja hälsan med hjälp av Lean och verktyg för hälsosammare förändring är två av de forskningsprojekt som får dela på pengarna.

Anslagen kommer från Afa- försäkring och går bland annat till forskare verksamma vid universiteten i Umeå, Uppsala, Stockholm och Lund och Karolinska Institutet.

Här är några av projekten som får bidrag:

Nya metoder för arbetsmiljöarbete i bemanningsföretag

Bemanningsbranschen växer och allt fler arbetar inom den. AFA Försäkring anslår 2 600 000 kronor till Ann-Beth Antonsson, IVL Svenska Miljöinstitutet, för att ta fram nya sätt att hantera arbetsmiljöarbetet i bemanningsföretag.

Verktyg för hälsosammare förändring

Omorganisationer har varit ett vanligt sätt att förändra, men också orsakat sjukskrivningar och andra problem. AFA Försäkring anslår 2 999 000 kronor till Marianne Döös, Stockholms universitet, för att ta fram ett datorbaserat verktyg som visar konsekvenser av organisationsförändringar.

Öppna jämförelser av arbetsmiljö på internet

AFA Försäkring har tidigare bidragit till ett webbaserat rapporteringsverktyg för arbetsmiljö. Eva Bejerot, Stockholms universitet, får 750 000 kronor för att förbättra verktyget och göra det lättare att använda.

Etikronder för bättre arbetsklimat i psykiatrin

Kan hanteringen av etiska problem i vården bli bättre med hjälp av etikronder som leds av en utbildad etiker? AFA Försäkring anslår 1 513 000 kronor till Mats Hansson, Uppsala universitet, för att pröva etikronder på fyra psykiatriska öppenvårdsmottagningar.

Hur påverkar akutavdelningars organisation arbetsmiljön och patientsäkerheten?

Akutmottagningar har högt arbetstempo med ett ojämnt patientflöde. Personalen måste ofta arbeta med flera saker samtidigt, vilket innebär risker för patienterna. AFA Försäkring beviljar 514 000 till Katarina Göransson, Stockholms läns landsting, för en studie av hur akutmottagningars organisation påverkar arbetsmiljö och patientsäkerhet.

Friskfaktorer för anställda inom äldreomsorgen

De som arbetar med äldre har ofta hög sjukfrånvaro och känner sig stressade. Maria Engström vid Högskolan i Gävle får 1 797 000 kronor i bidrag från AFA Försäkring för att undersöka vad som håller medarbetare inom äldreomsorgen friska.

Mobbning i industrin och inom akademin jämförs av forskare

Mobbning på jobbet är ett problem som fått stor uppmärksamhet. Det leder inte bara till sjukskrivning och ohälsa utan kan även orsaka självmord. AFA Försäkring anslår 2 252 000 kronor till Reza Emdad, Karolinska Institutet, för att hitta riskfaktorer för mobbning genom att studera olika delar av arbetslivet.

Att främja hälsan med hjälp av Lean

Effektiviseringsmodellen Lean sprider sig i vården. Men hittills har Lean inte kombinerats med hälsofrämjande arbete. Terese Stenfors-Hayes vid Karolinska Institutet får 3 293 000 kronor från AFA Försäkring för att undersöka vilka effekter en sådan kombination får för anställda vid Enköpings lasarett.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.