Allvarliga brister i skolan

Enligt Skolinspektionens första rapport till regeringen om brister i skolan får många elever inte den utbildning de har rätt till och läroplanerna efterföljs inte som de ska.

Skolinspektionen har varit i kontakt med drygt var fjärde grund- och gymnasieskola i Sverige. Undersökningen ger tydliga mönster: skolorna är generellt dåliga på att forma undervisningen efter olika elevers behov, särskilt stöd och åtgärdsprogram för att stötta elever som har det lätt eller svårt för sig i skolan är bristfälliga.

Undervisningen tar heller inte avstamp i de nationella målen utan alltför mycket fokus ligger på läroböckerna som används. Kvalitetsarbetet är heller inte tillräckligt utvecklat och få rektorer axlar rollen som den pedagogiska ledaren som har god insyn i verksamheten.

– Skolan har ett allvarligt likvärdighetsproblem. Trots stort engagemang och god vilja hos många lärare och rektorer förmår man inte att omsätta styrdokumentens krav i verksamheten. De huvudsakliga brister vi har sett gäller ledningen av skolan och hur den pedagogiska verksamheten styrs, både på rektors- och huvudmannanivå. Det handlar också om kvaliteten i undervisningen, som alltför sällan följer läroplan och kursplan. Skolan måste ge alla elever möjlighet att lyckas. Det handlar till exempel om att elevers behov av särskilt stöd inte tillgodoses, vilket drabbar främst redan utsatta. Skolinspektionen kommer att utveckla sin tillsyn så att den mer effektivt kan bidra till att kvaliteten i skolornas arbete ökar, säger Ann-Marie Begler, generaldirektör för Skolinspektionen i ett pressmeddelande.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.