Digital elevdokumentation

Det ställs allt högre krav på skolor att hantera dokumentation och utvärderingar av elever på ett mer systematiserat sätt. Många överväger också att införa digitala system för elevdokumentation. Enköping är en kommun som står i startgroparna.

– Vi ser att det finns mycket att vinna på att ha en systematiserad dokumentation, säger Anders Wasberg, administrativ chef och kvalitetsansvarig på skolförvaltningen i Enköping. Vi får en bättre och mer samlad dokumentation, bättre uppföljning och styrning.

Enköping har valt att satsa på ett enhetligt system för alla grundskolor i kommunen. Som it-stöd har man valt en lösning från Projekt- & Omdömesdatabasen, PODB. Systemet omfattar moduler för skriftlig information, individuella utvecklingsplaner, åtgärdsprogram, läsutveckling och föräldrakontakter. Dessutom har man lagt till en databas för att skolförvaltningen automatiskt ska kunna få in nyckeltal på årskurs och skolnivå.

Bättre utvecklingssamtal

Förutom att skolkontoret kan få en snabb överblick av hur eleverna ligger till på kommun- och skolnivå kan lärarna få en bättre uppföljning av eleverna över tid, viket är bra inte minst vid utvecklingssamtalen.

– Tidigare jobbade vi med papper hit och dit och det var svårt för den lärare som skulle hålla i ett utvecklingssamtal att ge en samlad bild av eleven. Nu skriver läraren ut ett dokument där alla lärares omdömen finns samlade och skickar hem det till föräldrarna i god tid före utvecklingssamtalet. Eftersom alla parter är väl förberedda blir också utvecklingssamtalet mycket bättre.

Det berättar Thore Aronsson, rektor vid Snäckebacksskolan i Ronneby där man har arbetat med digital elevdokumentation i fyra år. De har också satsat på ett it-stöd för elevvården där bara de som jobbar med elever med särskilda behov har tillgång till materialet, allt under sekretesskydd. Han betonar att det lättare att sätta in åtgärdsprogram i tid och göra uppföljningar om allt om eleven finns samlat på ett ställe.

Samlad dokumentation

– Vi hade ett mobbningsärende häromåret där en elev som gått på skolan för två år sedan ifrågasatte hur skolan hade hanterat mobbningen. Vi avslutade ärendet i samförstånd med hemmet är eleven gick i årskurs sju. Två år senare anmäler famlijen ärendet till Skolverket. Vi kunde då på ett enkelt sätt ta fram uppgifterna som rörde den här eleven och visa vilka åtgärder som hade satts in, säger Thore Aronsson.

Reaktionerna från föräldrar och lärare har varit övervägande positiva tycker både Thore Aronsson och Anders Wasberg. Vid införandet av systemet har man varit noga med att informera om hur systemet ska användas och att utbilda lärarna i att använda ett etiskt riktigt språk i sina omdömen.

– Alla elever har ju rätt att ta del av den information som finns om dem och därför måste lärare också vara noga med hur de skriver sina omdömen, säger Thore Aronsson. Vår erfarenhet är att it-stödet har höjt kvaliteten på elevdokumentationen ordentligt och både lärare och föräldrar tycker att det fungerar jättebra.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.