Ett bra stöd för kvalitetsledningssystem

Att införa ett kvalitetsledningssystem framstår för vissa som en tung och komplicerad uppgift, framförallt för mindre företagare. Nu finns dock en ny bok som kan utgöra ett bra stöd, även för andra än småföretagare.

Kvalitetsledningssystem baserade på IS0 9000 blir allt vanligare, inte minst sedan den nya versionen, ISO 9000:2000, kom ut för ett par år sedan. Organisationer som vill konvertera sitt gamla system till det nya har snart bara ett halvår på sig att göra detta. Andra organisationer är kanske på väg att införa ett kvalitetsledningssystem för första gången.

Den text som finns i kravstandarden ISO 9001:2000 upplevs av många praktiker vara ytlig och svårhanterlig. Den innehåller många fackuttryck samtidigt som språket är mycket komprimerat och något byråkratiskt. Det krävs i regel stor vana att arbeta med standarden för att riktigt kunna förstå dess innebörd. Boken ISO 9001 för små och medelstora företag kan då utgöra ett bra stöd. Upplägget är bekvämt: varje avsnitt från standarden finns återgivet i sin fullhet i boken. Efter varje sådant standardcitat, följer en ”vägledning”, där författarna med egna ord – bättre anpassade till läsarens språk – försöker tolka, förtydliga, kommentera och exemplifiera vad just det avsnittet i standarden egentligen innebär. Standardcitaten är skrivna på ljusblå bakgrund för att tydligt skilja dem från vägledningstexten. Genom den tydliga ISO9001-strukturen fungerar boken bra som ett uppslagsverk när man arbetar igenom de olika kravpunkterna i sitt eget kvalitetsledningssystem. Att sträckläsa boken från pärm till pärm ger däremot begränsad behållning.

Boken är en svensk översättning från engelska. Originalet är skrivet av den tekniska kommittén ISO/TC 176, som också ansvarar för framtagningen av själva standarderna i ISO 9000-serien. De tolkningar som ingår i bokens vägledningar bottnar alltså inte – som så ofta annars är fallet – i någon enskild konsults personliga synsätt, utan kan istället ses som allmänt accepterade och godkända, kanske skulle man rent av kunna säga ”kvalitetssäkrade”?

Titeln antyder att boken lämpar sig speciellt bra för mindre företag. Jag vet inte om jag håller med om det. Jag kan inte se att författarnas vägledningar speciellt ofta är anpassade just till mindre företag. Däremot riktar sig boken möjligen till läsare som inte redan är experter på området. Små företag har sällan möjlighet att anställa just sådana experter, vilket kanske gör boken extra välkommen bland småföretagare. Å andra sidan tror jag inte att storföretag heller har särskilt många ”experter” på detta område. De flesta organisationer bör därför kunna ha glädja av denna bok när de vill införa ett kvalitetsledningssystem eller sprida förståelse om dess användning bland medarbetarna. Boken torde också kunna vara en god hjälp för den som vill göra interna revisioner av kvalitetsledningssystem.

Fakta

ISO 9001 för små och medelstora företag: Råd från ISO/TC 176

Redaktör Joachim Bowin

Förlag: SIS Förlag, Stockholm 2002

ISBN 91-7162-556-9

Antal sidor: 152

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.