Förskola i Rinkeby går mot strömmen

Vid förskolan Rinkebysvängen försöker man gå mot strömmen jämfört med många andra förskolor i Sverige, och satsar på att integrera sin kvalitetssträvan i undervisningen. Det har mynnat ut i en kvalitetsgaranti till föräldrarna.

Vid förskoleenheten Rinkebysvängen i Rinkeby utanför Stockholm går mer än 200 barn i åldrarna ett till fem år i förskolan, uppdelade i 11 grupper. Man har hållit på med ett organiserat kvalitetsarbete sedan 1996, då man för första gången deltog i Utmärkelsen God Kvalitet i Stockholms stad. Efter att ha vunnit denna utmärkelse 1998 genomförde så förskolan Rinkebysvängen ett kvalitetsutvecklingsprojekt som ledde fram till en kvalitetsgaranti för läsåret 2000/2001.

Det finns beslut taget om att alla kommunala förvaltningar i Stockholms stad ska upprätta kvalitetsgarantier till brukarna, men Rinkeby stadsdelsförvaltning är en av tre pilotförvaltningar.

– Anledningen till att just Rinkeby stadsdel började med kvalitetsarbete var att dåvarande stadsdelsdirektören Jan Johansson var väldigt intresserad av kvalitetsutveckling, säger Pirkko Leporanta-Morley, kvalitetsutvecklare vid Rinkeby stadsdelsförvaltning och en av de drivande bakom pilotprojektet med kvalitetsgaranti.

Utgår från personalens prioriteringar

Kvalitetsgarantin har utformats utifrån hur förskolans personal har tolkat styrdokumenten och vad barnens föräldrar svarat i en enkät, där man försökt ta reda på vad som är viktigast och mest centralt i förskolans funktion för barnen och föräldrarna.

Efter många och långa diskussioner har man kommit fram till fyra kvalitetsåtaganden som förskolan gör gentemot brukarna, det vill säga barnen och föräldrarna.

– Det är verkligen inspirerande att vi på det här sättet fått med oss personalen på förskolan, säger Pirkko Leporanta-Morley.

Inga extra anslag

Men kvalitetsåtagandena har inte inneburit några extra anslag från kommunen för att möjliggöra kvalitetsarbetet.

– Det har inneburit att vi fokuserar på kvalitetsgarantins mål när vi lägger budgeten, säger Siw Bergman, chef för förskoleenheten Rinkebysvängen.

Faktum är att kvalitetsgarantin har kommit att ligga till grund för och genomsyrar hela verksamheten. Den har inte bara hamnat som dammsamlare i en pärm i en bokhylla, utan hålls levande i förskollärarnas och föräldrarnas medvetanden.

Trygghet och gränser för vistelsen

Det första av de fyra åtagandena handlar om trygghet. Det handlar mest om att barnen ska veta gränserna för vistelsen på förskolan.

– Under höstens arbete med revidering av garantin har det framförts kritik från förskollärarna att mer tyngd måste läggas på omvårdnadsbiten, och att vikten av nära relationer mellan barn och förskollärare måste betonas mer, berättar Pirkko Leporanta-Morley.

Det andra åtagandet säger att barnen har rätt att ha roligt och trivas på förskolan. En viktig del i den strävan är att barnen ska ges inflytande och möjlighet att påverka sin vardag på Rinkebysvängen.

Lära sig att lära

Det tredje åtagandet säger att barnen ska ha rätt att lära sig, och ska dessutom ges utrymme för att utveckla strategier för sitt eget lärande.

– Verksamheten utgår ifrån pedagogen Danielle Stones utvecklingsteori, där ett huvudtema är att barn lär sig i nära samspel med omgivningen. Vi jobbar utifrån barnens resurser och inte utifrån deras brister. Om ett barn är dålig på något så fokuserar vi inte på det, utan försöker i stället utveckla det som eleven redan är bra på, säger Pirkko Leporanta-Morley.

Även detta åtagande har resulterat i självkritik från personalen, kritik som främst handlar om att förskolemiljön är omodern och därigenom inte tillräckligt stimulerande för barnen.

Lärarna ska vara tillgängliga

Det fjärde och sista kriteriet är att föräldrarna ska ha möjlighet att få tag i personalen, som inte alltid varit tillgänglig tidigare.

– En viktig del av denna punkt är att föräldrarna ska veta var de ska vända sig med eventuella klagomål.

Nu vet föräldrarna till Rinkebysvängsbarnen att de i första hand ska vända sig till den person, oftast en förskollärare, som har ansvar för just deras barn. Om inte det hjälper vänder man sig till avdelningens pedagogiska ledare, och om inte det heller hjälper kan man vända sig till förskolechefen, och i sista hand till kommunens verksamhetschef.

Mer hanterbart än läroplanen

Dessa fyra kvalitetsåtagande har nu blivit gripbara riktlinjer för personalen att konkret jobba uifrån, och man följer dem när man lägger budgeten varje år.

Men läroplanen för förskolan måste förstås följas även i Rinkeby, trots att den inte är direkt lättgripbar i sin omfattning.

– Vi får ju fortlöpande kontrollera så att vi följer läroplanen, och eventuellt kommer vi att få byta ut eller modifiera något av åtagandena i framtiden. Men det är väldigt viktigt att vi inte låter kvalitetsgarantin svälla i omfattning, för att de även i fortsättningen ska vara lätta att ta till sig för personalen, och kunna omfattas i sin helhet av dem, säger Siw Bergman.

Ska vara mångkulturell

– Ett av kvalitetskraven på förskolan är självklart att den ska vara mångkulturell, säger Pirkko Leporanta-Morley.

Bakgrunden till detta är att Rinkeby är ett av Sveriges mest heterogena områden kulturellt och språkligt. I Rinkebysvängen går barn från 25 olika länder, och arabiska, somaliska och turkiska hör till de vanligaste språken.

För att uppnå en mångkulturell miljö är föräldrarna ofta delaktiga i verksamheten. Barnen har även fått presentera sitt eget ursprungsland för kompisarna. Men Siw Bergman ser en fara i att barnen inte får sig den svenska kulturen till livs.

– Vi har beställt folkdräkter till förskolan, och midsommarfirande är något som vi inför i barnens begreppsvärld, säger hon.

Föräldrarna vill ha mer språkutveckling

Vid enkätundersökningar bland föräldrarna har det framkommit att de önskar att större vikt läggs vid barnens språkutveckling, och att de lär sig svenska ordentligt, något som ofta lyfts fram som nyckeln till invandrares integration i det svenska samhället.

– Barnens modersmålsutveckling är en mycket viktig grund för deras allmänna språkutveckling, säger Siw Bergman. Därför har vi modersmålslärare i arabiska, somaliska, bosniska, turkiska och kurdiska, för att stödja den viktiga delen av språkutvecklingen.

Men det språk som talas mest på förskolan i Rinkebysvängen är trots allt svenska.

– Med så många olika språk representerade behöver barnen ett gemensamt språk att kommunicera på, och det blir oftast svenska helt naturligt, konstaterar Siw Bergman.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.