Gränsöverskridande samarbete underlättar vården

Förbättringsarbete Många äldre multisjuka hamnar i kläm i gränslandet mellan kommunal omsorg och landstingsvård. Med det finns exempel där det gränsöverskridande samarbetet fungerar.

Gränsöverskridande samarbete underlättar vården
Per Grundberg, Tiohundra.

Vårdbolaget Tiohundra har funnits i elva år och här finns kommunal omsorg och landstingsdriven hälso- och sjukvård under samma tak. Tanken är att nyttja styrkorna med gränsöverskridande samarbeten och skapa sömlösa vårdvägar för patienter och brukare.

Efva Lagerstedt, vice vd på Tiohundra.

Efva Lagerstedt, vice vd på Tiohundra, berättar att det är en förutsättning att samarbetet på högsta nivå fungerar bra för att det ska sprida sig nedåt i organisationen. Varje vecka träffar vd chefer för samtliga vård- och omsorgsverksamheter i bolagets ledningsgrupp.

– Det innebär att alla chefer vet vad som händer i bolaget, när vårdövergångarna inte fungerar. De får ökad kunskap om varandras verksamheter och därmed ökad förståelse för hur flödena inom organisationen fungerar och kan i samråd agera, berättar Efva Lagerstedt.

Eftersom en fjärdedel av befolkningen i upptagningsområdet är 65 år och äldre finns ett tydligt fokus på äldre multisjuka, de som också oftast hamnar mellan stolarna när landstingsdriven vård och kommunal omsorg drivs separat.

– Det är en kulturresa vi gjort, att arbeta såhär. För cirka sex år sedan användes uttrycket ”vi och dem”, det vill säga sjukvården och omsorgen, idag finns det inte. Vi pratar mycket om partnerskapets betydelse och vilka vi jobbar för – patienten, brukare och närstående. En av utmaningarna är att vi är ett mångfacetterat bolag med många verksamheter. Det innebär att de olika avtalen behöver stämma överens så arbetet inte blir kontraproduktivt.

Olika journalsystem inom omsorgen och hälso- och sjukvården är ofta en försvårande faktor för samarbete. Separata system finns även i Tiohundra, något som dock kan komma att förändras framöver. Verksamheterna har också olika lagstiftningar att ta hänsyn till. Här är det viktigt att vara medveten om skillnaderna men att alltid se hur olikheterna kan haka i varandra. En tydlig verksamhetsplan är grundstommen i organisationen och värdegrunden vägleder arbetet.

– Många av bolagets förbättringsinitiativ kommer från medarbetarna, exempelvis skapandet av demensteam och bättre omhändertagande av äldre på akutmottagningen. För att skapa delaktighet, ett av våra värdeord, är involvering en förutsättning.

Teamarbete i vardagen

  • Varje vecka träffar vd chefer för samtliga vård- och omsorgsverksamheter i en gemensam ledningsgrupp.
  • Vd, vice vd, ekonomi- och hr-direktör och administrativ chef följer månadsvis upp alla verksamhetsområden utifrån en viss mall. Respektive verksamhetschef och dennes chefer är med för att hela teamet ska involveras.
  • Specialistläkare på vårdcentralerna kan göra hembesök tillsammans med sjuksköterska.
  • Sjukhusets medicinklinik har bakjour på äldreboenden utanför kontorstid, sjukhusvistelse undviks och det motverkar att utskrivningsklara patienter blir kvar på sjukhus.
  • De nya psykiatrienheterna specialistmottagningen och Fokushuset samorganiserar vuxenpsykiatrin, socialpsykiatrin och beroendevården för att bättre kunna ge rätt vård.

Faktaruta

Vårdbolaget Tiohundra startades 2006 som ett unikt samarbete mellan Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting. Efter tio år permanterades projektet den 1 januari 2016. Här finns omsorgsverksamhet och hälso- och sjukvård under samma tak.

Vårdbolaget ägs av kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje som också är beställare och myndighetsutövare.

Denna artikel är tidigare publicerad i Kvalitetsvård, ett digitalt nyhetsbrev som är inriktat på kvalitetsarbete inom hälso- och sjukvården, producerad av Kvalitetsmagasinets redaktion. 
Läs mer om Kvalitetsvård här

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.