Kvaliteten i äldrevården hotad av för stora grupper

Cheferna inom äldreomsorgen arbetar under hårt tryck. De anser sig ha en pressad arbetssituation och saknar förutsättningar för att leda på ett bra sätt. Det visar en ny undersökning från Vision och tidningen Chefen i Fokus.

Kvaliteten i äldrevården hotad av för stora grupper

Chefer har det tufft på jobbet och värst ser det ut inom äldreomsorgen, enligt undersökningen där drygt 2200 chefer i kommuner, landsting och kommunala bolag har deltagit. De har ofta ansvar för ett stort antal medarbetare. Var tredje äldreomsorgschef har fler än 30 direkt underställda. Bland de tekniska cheferna är det färre än en fjärdedel som har så många underställda.

Mer än hälften av cheferna inom äldreomsorgen anser att de har för många underställda för att kunna utöva ett bra ledarskap. Enligt undersökningen finns det en tydlig koppling mellan antalet underställda och hur cheferna upplever förutsättningarna för sitt ledarskap. Återkoppling och kvalitetsutveckling är exempel på arbetsuppgifter som cheferna inte hinner med i den utsträckning de vill och ska.

– Självklart är det här oroväckande och det får i förlängningen konsekvenser för vår välfärd. Det finns ett givet samband mellan chefskapet och personalens trivsel och välbefinnande på en arbetsplats. Bristande ledarskap bidrar till högre personalomsättning och därmed sämre kontinuitet, vilket direkt försämrar kvaliteten i verksamheten, säger Annika Strandhäll, förbundsordförande i Vision i ett pressmeddelande.

Hon tror att regerings satsning på 100 miljoner för att öka kompetensen inom äldreomsorgen, bland annat genom en ledarskapsutbildning på högskolenivå för chefer, kan bli ett slag i luften. Även om cheferna får den bästa av utbildningar så kommer de inte att ha tid för till exempel handledning och coachning, menar Annika Strandhäll.

– Till att börja med behöver cheferna ett rimligt antal underställda och där tycker Vision att max 25 ska gälla. Cheferna behöver också mer tid att arbeta strategiskt och ett bra administrativt stöd, säger Annika Strandhäll.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.