Ledarens kompetens viktig för medarbetarnas kreativitet

Ett gott ledarskap inom forskarvärlden stimulerar medarbetarnas förmåga att vara kreativa. En ny avhandling från Göteborgs universitet visar att det till och med går att förutspå framtida prestationer genom att granska hur bra kvalitet det är på ledarens och medarbetarnas relation.

Psykologisk forskning kring kreativitet lyfter ofta fram individens förmågor och egenskaper som avgörande faktorer för kreativ prestation. Det har ifrågasatts om kreativa individer överhuvudtaget kan eller behöver ledas. I kontrast till detta har Lisa Olsson i sin avhandling Leadership and Creativity in Research studerat vilken roll ledaren har och vad ledarskapet betyder för att stimulera kreativitet i forskarmiljöer. Hon fann att forskning kan ledas och att ledarskapet påverkar kreativiteten.

– Framförallt handlar det om ledarens expertis. Den är avgörande för om ledaren ska kunna stimulera sina medarbetares kreativitet, säger Lisa Olsson.

På högre nivåer av ledarskap i en organisation skulle ämnesspecifik kunskap kunna vara av mindre betydelse, men just forskargruppledare behöver ha expertis för att kunna utvärdera och vidareutveckla sina medarbetares idéer på ett bra sätt. Även relationen mellan ledare och medarbetare har betydelse för en kreativ arbetsprestation.

– Goda relationer mellan ledare och medarbetare stimulerar kreativitet. Det går till och med att förutspå framtida prestationsnivåer inom en forskargrupp genom att titta på hur god relation ledaren anser sig ha till medarbetarna, säger Lisa Olsson i ett pressmeddelande från Göteborgs universitet.

Uppmuntra mer

I sina studier har hon följt 65 forskargrupper som jobbar med biomedicin och bioteknik, både inom den akademiska världen och den privata sektorn. Trots att det finns skillnader ställs ändå ledarskapet i dessa miljöer inför liknande utmaningar. Forskningen kräver till exempel ett visst mått av risktagande. En annan utmaning består i att ta till vara de goda förutsättningar som finns, i och med all den kompetens medlemmarna i en forskargrupp besitter.

– Kanske är detta något som forskningsledare behöver påminnas om, eftersom 20 procent av de tillfrågade medarbetarna faktiskt inte kunde komma på något tillfälle då deras ledare gjort något som stimulerat deras kreativitet. Tidigare forskning har nämligen funnit det betydande för kreativ prestation att ledare både förväntar sig och uppmuntrar kreativitet, säger Lisa Olsson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.