Ny budget, nya skolsatsningar

I budgetpropositionen föreslås ökade medel till utbildning och forskning.

Tidigare betyg, mer fokus på naturvetenskap, matematik och teknik, stärkt elevhälsa och en satsning på entreprenörskap i skolan, lyder några av regeringens förslag för bättre kvalitet i skolan. Även ett kvalitetsutvärderingssystem för universitet och högskola ska införas där utbildningar som får ett gott betyg får ta del av en kvalitetspremie.

Här följer en sammanställning från utbildningsdepartementet av satsningarna 2011-2014.

– Den största satsningen någonsin på lärlingsutbildning: 30 000 lärlingsplatser inrättas i gymnasieskolan och 5 900 inom vuxenutbildningen. Totalt 1,36 miljarder kronor.

– Ett lärarpaket med fortsatt lärarlyft, stärkt pedagogiskt ledarskap, vidareutbildning av obehöriga lärare, stärkt kompetens hos sfi-lärare och inrättande av forskarskolor. Totalt 1,3 miljarder kronor.

– Utvärdering av elevernas kunskaper med tidigare betyg och fler nationella prov. Totalt 664 miljoner kronor.

– Stöd till elever som behöver extra hjälp i skolarbetet genom en förlängd läsa-skriva-räkna-satsning och en förlängd satsning på sommarskolor. Totalt 650 miljoner kronor.

– En fortsatt kamp mot diskriminering och mobbning genom förebyggande insatser bland annat stärkt arbete med skolans värdegrundsuppdrag. Totalt 40 miljoner kronor.

– Stärkt undervisning i matematik, naturvetenskap och teknik genom en förlängd satsning i matematik, teknik och naturvetenskap, fler lektionstimmar i matematik i grundskolan och en försöksverksamhet med ett fjärde tekniskt år i gymnasieskolan. Totalt 1,07 miljarder kronor.

– Mer kreativa och företagsamma elever med en satsning på entreprenörskap och skapande verksamhet i skolan. Totalt 60 miljoner kronor.

– Bättre skolor i utsatta områden genom incitament till skolor som utvecklar sitt arbete och blivit bättre på att ge elever goda kunskaper. Totalt 60 miljoner kronor.

– Stärkt elevhälsa genom en riktad satsning. Totalt 650 miljoner kronor.

– Den tillfälliga satsningen på 10 000 nya högskoleplatser fortsätter som planerat under 2011 och fasas ut under 2012. För att klara kvaliteten sker all utbyggnad utifrån universitet och högskolors egna bedömningar av möjligheterna att med bibehållen kvalitet tillfälligt kunna öka antalet platser.

– För att stärka kvaliteten i den högre utbildningen föreslår regeringen en höjning av grundutbildningsanslagen för utbildningar inom humaniora och samhällsvetenskap med 200 miljoner kronor inledningsvis 2012 och därefter med 400 miljoner kronor per år från 2013.

– För att skapa drivkrafter för kvalitet har regering och riksdag beslutat om ett nytt kvalitetsutvärderingssystem för den högre utbildningen. De utbildningar som får det högsta omdömet i Högskoleverkets utvärderingar kommer att få en kvalitetspremie. Kvalitetspremierna betalas ut med cirka 100 miljoner 2013, cirka 200 miljoner 2014 och därefter permanent cirka 300 miljoner år från och med 2015.

– Regeringen föreslår, i enlighet med forskningspropositionen, i budgetpropositionen för 2011 en ökning om sammanlagt en halv miljard kronor. Av dessa 500 miljoner fördelas 300 miljoner kronor för satsningar på strategiska forskningsområden och 200 miljoner kronor tillförs lärosätenas anslag för forskning och utbildning på forskarnivå.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.