Ordning och reda med ny skollag

Efter tio års arbete är den nya skollagen klar. Den ska ge alla elever en likvärdig utbildning och se till att samma regler gäller överallt.

Den nya skollagen stärker elevernas rättssäkerhet. Det ska bland annat bli lättare för elever och deras föräldrar att överklaga beslut. Tillgång till skolsköterska, psykolog, bibliotek och yrkesvägledning ska ges överallt.

– Lagen markerar att samma regler ska gälla för alla skolor. Syftet är att få en modernare skollag som är anpassad efter nuvarande ansvarsförhållanden och att det finns allt fler fristående skolor, säger Skolverkets tillförordnade skoldirektör Helén Ängmo i en artikel i Skolverkets nyhetsbrev.

För de fristående skolorna kommer lagändringen innebära större förändringar än för de kommunala skolorna. En friskola, ska på samma sätt som en kommunal vara öppen för alla elever. Alla skolor ska även bli skyldiga att lämna in skolbetyg för arkivering för att förhindra att betyg tappas om en friskola går i konkurs.

Den nya lagen ger även tydligare direktiv för hur skolpersonalen ska agera för att främja trygghet och studiero i skolan. Möjligheterna till diciplinära åtgärder förstärks också.

– Man kan under en kortare period omplacera en elev inom en skola eller tillfälligt flytta eleven till en annan skola, men rektorn vid den skolan måste förstås ha godkänt att de kan ta emot eleven. Vid väldigt speciella omständigheter ska det också gå att stänga av elever från grundskolan, säger Elin Brunell, jurist på Skolverket.

Läs mer på www.skolverket.se

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.