Så ska välfärdsföretagen öka kvaliteten

Efter de vård- och skatteskandaler inom privata välfärdsföretag som uppmärksammats i medier på senare har nu Svenskt Näringsliv satt ihop en expertgrupp för kvalitetsfrågor. Nu har de tagit fram rekommendationer för företagen.

I rapporten ”Kvalitetsrekommendation för vård, skola och omsorg” finns Expertgruppen för kvalitetsfrågors rekommendationer till välfärdsföretagen. Gruppens medlemmar, som bland annat är forskare, industriledare och representanter för tjänsteföretag inom välfärden, lyfter fram att offentlig sektor bör sätta större fokus på kundnöjdhet och kvalitet när de upphandlar. De vill också att de företag som utför välfärdstjänsterna ska göra årliga kvalitetsbokslut som fokuserar på brukare, personal, ledarskap och verksamhet.

Expertgruppen föreslår även att:

* Staten inför ett starkare konsumentskydd för välfärdstjänsterna.

* Svenskt Näringsliv, tillsammans med branschorganisationerna, samt stat och SKL skapar oberoende nationella sajter där allmänheten kan få information om kvalitén inom vård, skola och omsorg.

* Kommuner och landsting ska redovisa ersättningsmodeller och ersättningsnivåer vid upphandlingar och i kundvalssystem.

* Friskolornas riksförbund och vårdföretagarna bör utarbeta branschstandarder tillsammans med offentliga och ideella aktörer.

* Inrätta en instans som kan ta emot information om allvarliga kvalitetsbrister hos enskilda utförare.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.