SKI: Stora skillnader mellan försäkringsbolagen

Resultaten för årets kundnöjdhetsmätning för försäkringsbranschen pekar både uppåt och neråt. Bland privatkunderna ligger det genomsnittliga betyget i år en aning högre än föregående mätningar, men förbättringen inte är statisktiskt säkerställd.

Företagskunderna ger sitt försäkringsbolag i genomsnitt 1,5 enhets högre betyg i år jämfört med förra året. Företagskunderna är i år lika nöjda med sitt försäkringsbolag som under det tidigare toppåret 2001. Sedan 2002 har nöjdheten i genomsnitt ökat med 4 enheter. Länsförsäkringar har alla år legat i toppen bland storbolagen, men har i år passerats av Dina Försäkringar som tar en säker topplacering. Sämst resultat får If, som trots det visar starka förbättringar i år på företagsmarknaden.

Pensions- och livförsäkringsbolagen får däremot fortsatt låga betyg av kunderna. Nöjdheten ligger på samma nivå som förra året. Branschen ligger klart under genomsnittet för ekonomin vad gäller nöjdhet.

Livförsäkringsbolagen har under hela 1990-talet uppvisat en berg-och-dalbana för kundnöjdheten på privatmarknad. Under de första fyra åren under 2000-talet har nöjdheten sjunkit med 9 enheter från den toppnivå som uppnåddes år 2000. Denna trend har nu brutits och såväl genomsnittet för branschen, som flertalet enskilda bolag, uppvisar statistiskt säkerställda förbättringar under 2006. I år hamnar nöjdheten på ungefär samma nivå som 2006.

Skandia, som fram till 2004 rasade i kundnöjdhet, lyckades under de två åren därefter vända trenden uppåt. I år har återhämtningen avstannat helt och såväl nöjdhet som lojalitet ligger för Skandia på mycket låga nivåer. Gapet upp till den närmaste konkurrenten bland storbolagen är nu drygt 6 enheter. SEB Trygg Liv svarar tillsammans med Swedbank för de största förbättringarna i år.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.