Småföretag behöver smart strategi för innovation

Förändringsarbete I takt med ökad konkurrens och krympta produktlivscykler har det blivit allt viktigare att satsa på innovation. Men inte minst för små och medelstora företag finns också stora risker med att vara alltför öppen med sina nya idéer, enligt Susanne Durst, biträdande professor i företagsekonomi på Högskolan i Skövde.

Småföretag behöver smart strategi för innovation

Innovation har blivit en fråga som fått allt större tyngd i de flesta företag och organisationer. Inte minst den ökade digitaliseringen har skärpt kraven på nytänkande.

Tillsammans med forskarkollegor i Turkiet, Brasilien, Tyskland, Island, Hong Kong, Nederländerna och Spanien har Susanne Durst undersökt hur framförallt små och medelstora utvecklas och hur kopplingen mellan kunskapshantering och innovationsprocess ser ut. Forskningsresultaten presenteras i den nya boken ”Open Innovation and Knowledge Management in Small and Medium Enterprises”.

– Den kanske största skillnaden jämfört med större företag är att små och medelstora företag skapar nya innovationer och utvecklar nya affärsmodeller lite mer ”ad hoc”. De har oftast ingen klar strategi för hur de ska använda sina knappa resurser på ett effektivt sätt, utan hoppas på det bästa, säger hon.

Men det innebär samtidigt stora risker, menar Susanne Durst. En av de stora utmaningarna är hur öppen man ska vara i sitt innovationsarbete. Sociala medier har skapat ökade möjligheter till transparens och för många kan det vara frestande att redan på ett tidigt stadium presentera sina nya idéer.

– Transparens är bra och kan bidra till att man får tillgång till nya kunskaper och färdigheter via samarbetspartners. Men man måste också ha klart för sig att öppenheten innebär stora risker. Nya idéer kan lätt snappas upp av företag i hela världen som snabbt gör innovationen till sin, konstaterar hon.

Susanne Durst ger rådet till företagen att utarbeta en smart innovationsstrategi som präglas av stor riskmedvetenhet.

– För många mindre företag är kunskapsöverföringen, alltså hur mycket man ska delge sina samarbetspartners, en klurig avvägning. Mitt generella råd är att vara medveten om riskerna och inte omedelbart lägga alla korten på bordet, säger hon.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.