Revisorer, certifiera er!

Utbildade revisorer är en värdefull tillgång för ledningen. Varför väljer inte svenska arbetsgivare att certifiera sina internrevisorer? undrar Kasper Mülbach.

Flera utbildningsanordnare erbjuder IRCA-godkända Lead Auditor kurser på den svenska marknaden. Kurserna är krävande men fortfarande är det endast ett fåtal som efter sin examen låter IRCA-certifiera sig som revisorer. Är fördelarna med en certifiering inte tillräckligt kända, är kunskapen om IRCA för liten eller vet inte företagen vad en certifierad revisor kan erbjuda?

IRCA, International Register of Certified Auditors, är en division inom CQI, Chartered Quality Istitute, som har till uppgift att certifiera revisorer enligt definierade kriterier som säkerställer de färdigheter en revisor måste ha vid bedömning av ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, informationssäkerhet och säkerhet. Idag är IRCA det största certifieringsorganet för certifiering av ledningssystemsrevisorer.

IRCA-godkända kurser genomförs i 120 länder med 50 000 kursdeltagare världen över varje år, vilket leder till cirka 30 000 certificerede revisorer. Men i Sverige är det inte lika vanligt att kursdeltagarna certifierar sig. Varför efterfrågas då inte certifieringen mer? Borde inte vi ha samma behov av globalt certifierade revisorer som man har i övriga av värden?

Många arbetsgivare strävar efter att öka kompetensen hos sina anställda. Utbildade revisorer ger en värdefull insikt till ledningen som kan användas i strategiska och taktiska sammanhang för att styra verksamheten och det är därför viktigt att kompetensen finns.

Det är idag självklart att företagen sänder sina medarbetare på IRCA-godkända kurser men det verkar som om certifieringen bara till för revisorer som skall auditera större verksamheter eller komplexa leverantörer, eller kanske som ska arbeta för ett certifieringsorgan. I själva verket är certifieringen av stort värde för alla typer av revisorer och för alla arbetsgivare som vill främja en professionell utveckling av sina medarbetare och revisorsteam.

IRCA ställer krav på att en certifierad revisor löpande underhåller sin kompetens, det vill säga inte bara sin utbildning utan även den faktiska revisorskompetensen. Via audit-loggen och CPD-loggen (kompetensloggen) dokumenterar revisorn sina genomförda revisioner, deltagande i konferenser, nätverksträffar och utbildningar med mera. Det är en fördel att låta denna utveckling av revisorskompetensen ingå som en naturlig del i medarbetarsamtalen, liksom att beskriva jobbet som revisor på samma sätt som andra arbetsuppgifter i medarbetarens arbetsbeskrivning.

Både medarbetaren och arbetsgivaren kan dra nytta av att använda kraven i certifieringen för ett målinriktat arbete med att utveckla talanger och potential inom verksamheten eller organisationen samt att låta revisorsjobbet likställas med andra aktiviteter såsom ansvar och befogenheter.

Tyvärr verkar många företag inte kunna skilja på begreppen certifierad revisor och ett examensbevis från en certifierad kurs vilket kan vara en av orsakerna till att man inte lägger något större värde på att certifiera sina revisorer efter godkänd utbildning. Både medarbetaren och arbetsgivaren kan dra nytta av att använda kraven i certifieringen för ett målinriktat arbete med att utveckla talanger och potentialen inom verksamheten. Att låta revisorsjobbet likställas med andra aktiviteter när det gäller ansvar och befogenheter kan vara en av de faktorer som får ett revisorsteam att på ett betydelsefullt sätt bidra till verksamhetens utveckling på lång sikt.

Kasper Mülbach, Force Technology Sweden

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.