Vårdgivare får större ansvar

Att få ned antalet skador i vården, det är syftet med regeringens proposition Patientsäkerhet och tillsyn som också ger vårdgivarna ett större ansvar.

Årligen drabbas cirka 100 000 patienter av en vårdskada som kunnat undvikas och cirka 3000 avlider till följd av detta. Detta innebär både lidande och stora kostnader för samhället.

– Vi vet att vårdskador beror framför allt på brister i struktur och arbetsrutiner. Som patient i vården måste man kunna känna sig trygg i att vården är så säker som det bara är möjligt. Men även för personalen är det viktigt att veta att deras arbetsgivare har ansvaret för att skapa goda rutiner och för att hitta och åtgärda de riskmoment som finns i dagens komplicerad sjukvård, säger socialminister Göran Hägglund.

Enklare att anmäla brister

Propositionen innehåller tre huvudområden. Bland annat ska ansvarssystemet reformeras där de nuvarande påföljderna varning och erinran ersätts av en utökad möjlighet för Socialstyrelsen att rikta kritik mot vårdgivare och enskild yrkespersonal. Vårdgivare ska också kontakta Socialstyrelsen om de har eller har haft en personal som kan tänkas vara en risk för patientsäkerheten. Det införs också nya grunder för beslut om prövotid eller återkallande av legitimation.

Det kommer också att bli enklare för patienter att påtala fel och brister och patienters klagomål ska utredas förutsättningslöst av Socialstyrelsen. Vårdgivare ska också göra det lättare för patienter och anhöriga att komma med synpunkter på patientsäkerhetsarbetet.

Vårdgivaren får större ansvar

Ett område i propositionen föreslår också att vårdgivare får ett tydligt ansvar för att utreda händelser, förebygga vårdskador och se att personalens kompetens tillgodoser kravet på god vård.

Patienter som drabbas av vårdskador ska informeras om händelsen samt vilka åtgärder som sak vidtas för att liknande händelser inte ska hända igen.

Vårdgivaren ska dessutom sammanställa en så kallad patientsäkerhetsberättelse, vilket innebär en beskrivning av hur arbetet med patientsäkerhet bedrivits under föregående år.

Här kan du se hela propositionen Patientsäkerhet och tillsyn:

http://prod.regeringen.se/sb/d/12168/a/143910

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.