Vassare kvalitet när mål och mening får styra

Förbättringsarbete Tydligare fokus på brukaren, mer konkreta mål och en ökad yrkesstolthet. Ett projekt i Södertälje visar hur kompetenshöjande insatser snabbt kan ge goda resultat i kvalitetsarbetet inom funktionshinderområdet.

Vassare kvalitet när mål och mening får styra

Södertälje kommun har i ett FoU-projekt undersökt möjligheterna att utveckla arbetssätten inom LSS-omsorgen för att på så vis höja kvalitet och brukarinflytande. Projektet har nu utmynnat i en rapport samt en vägledning om hur man kan jobba med genomförandeplaner och dokumentationen i journaler.

– Vi vet genom våra egna granskningar och kvalitetsuppföljningar att det finns brister i arbetet med dokumentation och genomförandeplaner inom LSS-omsorgen. Samma sak visar Socialstyrelsen i tillsynsrapporten 2013. Därför ville vi titta på hur vi kan förbättra detta arbete, berättar Susanne Larsson, verksamhetsutvecklare och författare till rapporten samt den film och vägledning som arbetet utmynnat i.

Tydliga mål saknas

Hon förklarar att bristerna ofta handlar om att det i dokumentationen inte framgår tillräckligt väl hur det går för brukaren och i arbetet. Det saknas ofta tydliga mål samt beskrivningar som svarar på frågorna vad, varför och hur, vilket innebär att det blir svårt att göra utvärderingar ur ett kvalitetsperspektiv. Genomförandeplanerna tenderar att bli diffusa och övergripande med formuleringar som ”meningsfull dag” eller ”värdigt liv” som är svåra att konkret följa upp. Bristen börjar egentligen redan vid handläggning, då de beslut som beviljar insats saknar tydliga målsättningar.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.