5 faktorer för att bedöma personligheter

Personligheter På en arbetsplats vimlar det av människor med olika personligheter och i samspelet mellan dem funkar det mer eller mindre bra. Men vad är då egentligen personlighet och hur påverkar den våra beteenden?

5 faktorer för att bedöma personligheter

Under de senaste 25 åren har intresset för personligheter varit mycket stort och man brukar till och med tala om personlighetens renässans. Men vad är då egentligen personlighet. I detta ämne djupdyker psykologerna Sofia Sjöberg, Anders Sjöberg och Sara Henrysson Eidvall i boken Personlighet i arbete.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Personlighet handlar både om vad vi tänker och känner och om hur vi interagerar med varandra, därför är personligheten i arbete under stora delar av ditt vakna liv och kanske även när du sover, säger Sofia Sjöberg.

Acceptera den du är

Hon betonar vikten av att acceptera att man är den man är och att inte sträva efter att ändra sin eller någon annans personlighet.

– Lägg inte tid och pengar på det. Försök att förändra sin personlighet har små chanser att lyckas då personlighet är en relativt ärftlig och stabil egenskap.

Vad som däremot går att göra är att påverka eller styra sina beteenden. Sofia Sjöberg konstaterar att personlighet driver våra beteenden, men det är vi själva som styr dem.

– Det gäller att acceptera och förstå de personlighetsdrag du och andra har utrustats med, och fundera över hur du själv kan påverka ditt arbetsliv med dessa egenskaper.

Vill klassificera

Sofia Sjöberg menar att en orsak till det stora intresset för personligheter är behovet av att klassificera och beskriva oss, till exempel genom psykologisk testning i arbetslivet.

En annan orsak till intresset är enligt henne att det blivit betydligt lättare att samla in stora mängder information allt ifrån sociala medier till olika typer av databaser. Det har också blivit enklare att analysera denna information genom att använda nya metoder såsom maskininlärning och andra så kallade Big Data-metoder.

Big Five

När det gäller att beskriva människans personlighet betonar hon och medförfattarna att Femfaktormodellen, FFM, eller Big Five som den också kallas, är den mest meningsfulla modellen för att bedöma och beskriva människans personlighet. De fem faktorerna som finns med i FFM är målmedvetenhet, sympatiskhet, känslomässig instabilitet, öppenhet och extraversion.

Målmedvetenhet visar hur en individ föredrar att arbeta, hur hen hanterar ansvar, åtaganden och förpliktelser samt får saker gjorda för att nå dit hen vill. Graden av inre drivkraft, beslutsamhet och förmågan att motivera sig själv är kärnan i denna faktor.

Sofia Sjöberg konstaterar att målmedvetenhet är det viktigaste personlighetsdraget när det gäller olika typer av prestation, som utbildning och arbete.

– Det är den egenskap som omvandlar potential till faktisk prestation, till exempel att planera och genomföra olika uppgifter och projekt samt att vara beredd att anstränga sig för att förverkliga sina mål.

Avspeglar samspel

Sympatiskhet avspeglar hur individen samspelar med andra. Den genomsyrar relationer med andra människor, hur hen ser på människor i sin omgivning och hur hen kommunicerar, både verbalt och icke-verbalt.

– Kärnan i sympatiskhet är nivån av medkänsla och hur individen påverkar och påverkas av andra människors perspektiv och situation.

Känslomässig instabilitet medför benägenheten att ofta uppleva starka negativa känslor. Det är en konsekvens av en negativ syn på sig själv, andra och världen i stort.

– Upplevelser av negativa känslotillstånd, till exempel rädsla, oro, irritation, ilska och skuld, hindrar och tar energi från individens förmåga att anpassa sig, motstå impulser och hantera stress, motgångar och besvikelser.

Öppen = lyhörd

Kärnan i faktorn öppenhet är individens mottaglighet för flödet av olika typer av information och intryck som kommer både inifrån individen själv och från omgivningen.

– Öppenhet syftar i första hand på en lyhördhet för inre känslomässiga upplevelser och stämningar och en mottaglighet för det som väcker dessa upplevelser, vare sig stimulansen kommer inifrån eller utifrån.

Extraversion visar sig i individens energinivå, intresset för andra människor och hur sällskaplig och utåtriktad individen är. Det visar också hur stort behovet är av att få stimulans från andra i omgivningen.

– Benägenheten att uppleva glädje och lycka, att vara glad, optimistisk och att sprida positiv energi ryms också inom extraversion.

Sofia Sjöberg betonar att hur en faktor tar sig uttryck kan påverkas och vara beroende av nivån på en eller flera andra faktorer.

Många olika metoder

Det finns många olika metoder för att bedöma personlighet.

– Vissa är mer träffsäkra och effektiva än andra, och de flesta metoder har egenskaper som blir för- och nackdelar i olika sammanhang. Det gör att olika metoder kan passa för olika syften och i olika kombinationer.

Personlighetstest och intervju är två exempel på verktyg som bygger på självskattning

– Intresset för test är stort och ökar för varje år, inte minst som ett verktyg inom arbetslivets psykologi. När man pratar om personlighet dras parallellen ofta direkt till personlighetstest men test är enbart ett av flera sätt att bedöma personlighet på, säger Sofia Sjöberg.

Observerar personligheten

En grupp verktyg som bygger på att en eller flera andra personer ger information om en person är observatörsskattningar.

– Tanken bakom dessa verktyg är att andra uppfattar individens personlighet på ett annat, mer korrekt sätt än individen själv och att ju fler som bedömer individen, desto bättre.

Det finns ganska lite forskning om observerad eller självrapporterad personlighet är bäst för att förutsäga till exempel arbetsprestation.

– En rimlig gissning är att de båda metoderna kompletterar varandra, då de bedömer olika delar av FFM-faktorerna och bedömer dem olika bra. Det man generellt kan fastslå är att om personlighet ska bedömas finns det i dag inga skäl att använda något verktyg som bygger på någon annan modell än FFM, avslutar Sofia Sjöberg.

De fem faktorerna i Big Five

  1. Målmedvetenhet – ordningsamhet, disciplin och prestationssträvan.
  2. Sympatiskhet – tillit, värme och samarbetsvilja.
  3. Känslomässig instabilitet – stresskänslighet, vaksamhet och beredskap.
  4. Öppenhet – intellektuell nyfikenhet, fantasi och öppenhet för nya idéer.
  5. Extraversion – utåtriktning, energi och spänningssökande.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.