Ackreditering underlättar europeisk handel

Standard Handeln i EU främjas av ackreditering. Men nu riskerar nya lagförslag i EU att öka den administrativa bördan och kostnaderna för svenska företag. Det visar en rapport som Swedac lämnat till regeringen.

Ackreditering underlättar europeisk handel

Idag finns det regler som ska underlätta för företag som vill komma in på den europeiska marknaden. Nu finns risk att dessa slopas med de pågående lagförslagen i EU. Konsekvensen för de svenska företagen, och andra som planerar för inträde på den europeiska marknaden, är att administrationen ökar liksom kostnaderna.

Swedac, den statliga expertmyndigheten som ansvarar för frågor om ackreditering, teknisk kontroll och samordning av marknadskontroll, har på regeringens uppdrag tagit fram underlag för hur svensk export kan främjas genom ackreditering och standardisering. Uppdraget har genomförts i samråd med Kommerskollegium, Tillväxtverket, Vinnova och Sveriges Standardiseringsförbund. Swedac anser att rapporten är av intresse för flera aktörer som svenska exportföretag, branschorganisationer, myndigheter och beslutsfattare. 

Rapporten visar att trots att man är överens om de internationella systemen är det ofta någon part som ställer andra krav utöver de som finns i rådande standard. Större och väletablerade företag accepterar oftast dessa krav, medan mindre företag kan få det svårare att hantera dem, vilket kan hämma deras möjlighet till export. 

Rapporten visar också att både ackrediterade organ och företag som engagerat sig i standardisering ser fördelar med ackreditering och att det underlättar internationell handel. Många aktörer har däremot fortfarande bristande kunskaper om hela kvalitetsinfrastrukturen. Något som Swedac vill ändra på med en bred utbildningsinsats. 

– Det finns en stor potential för att införa standarder inom nya områden. Det pågår en omfattande standardisering inom flera olika områden där ackreditering kan användas och därmed underlätta för svensk export. Det visar bland annat våra fallstudier i rapporten, säger Merih Malmqvist Nilsson, tillförordnad generaldirektör på Swedac, i ett pressmeddelandeSwedac anser att regeringen bör delta aktivt i Världshandelsorganisationen i syfte att undanröja onödiga handelshinder och verka för en god efterlevnad av slutna avtal. Sverige bör även ha en övergripande samordning av kvalitetsinfrastrukturen och stärka samarbetet mellan berörda myndigheter.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.