Bristande samsyn blir ett hinder för innovation

Förbättringsarbete Gamla strukturer och arbetssätt samt brist på tid blir ett hinder för innovation inom kommunala verksamheter. Det visar ny forskning från Mälardalens högskola.

Studien visar att det finns skillnader i synen på och tankar om vad som kan uppnås med innovation mellan olika nivåer i en organisation. De högsta cheferna betonar vikten av innovation, men ser hinder i form av gamla strukturer och arbetssätt men också anställdas brist på tid för innovation.

Samtidigt upplever medarbetarna att innovationer inte erkänns av den högsta ledningen, vilket kan bero på att de uppfattar innovation på ett annat sätt än mellanchefer och medarbetare. Medarbetarna själva ser möjligheter till innovation, men också hinder, till exempel brist på tid och intern kommunikation.

– Det är inte så enkelt som att bara skriva en innovationspolicy och sedan bli innovativ. Innovation är ett svårt begrepp att skapa samsyn om i en organisation. Dessutom är chefer olika och de agerar olika, även inom en organisation. Men det råder ingen tvekan om att det finns kunskap, engagemang och idéer hos medarbetare som skulle kunna utnyttjas bättre, säger Thomas Wihlman, doktor inom arbetslivsvetenskap på Mälardalens högskola.

Studien bygger på intervjuer med anställda och chefer i fyra svenska kommuner i Mellansverige samt studier av visioner, innovationspolicyer och måldokument på både nationell och kommunal nivå. Forskarna konstaterar att de hinder som både chefer och medarbetare upplever kan få konsekvenser för verksamheternas utveckling och att tjänsterna svarar sämre mot medborgarnas behov.

– Jag hoppas kunna inspirera till fortsatt forskning inom området men också till att man i kommunala verksamheter diskuterar vad man vill uppnå med innovation. Innovation kan utveckla och stärka kommunala tjänster, till nytta för både invånarna och samhället i stort, säger Thomas Wihlman.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.