Bristen på kvalitetsarbete skolans största problem

Kvalitet Det bästa sättet att påverka elevers resultat är att arbeta med systematiskt kvalitetsarbete, visar en färsk undersökning. ”Det är mycket viktigare än diskussioner kring klasser, ägandeformer och ekonomi”, säger Henrik Jordahl, docent i nationalekonomi.

– Mycket talar för att ett förbättrat kvalitetsarbete skulle ge en välbehövlig höjning av svenska elevers kunskaper, säger Henrik Jordahl, programchef och forskare vid Institutet för Näringslivsforskning (IFN).

Friskolor mer systematiska

I en rapport för Svenskt Näringsliv har han jämfört det systematiska kvalitetsarbetet hos de tre största friskoleföretagen (Academedia, Internationella engelska skolan och Kunskapsskolan) och tre kommuner av jämförbar storlek (Stockholm, Uppsala och Gävle).

Kommunernas kvalitetsarbete framstår som eftersatt i jämförelsen. De stora skolföretagen arbetar olika, men mer systematiskt och välorganiserat med uppföljning, analys och åtgärder.

Fokusera på brister oavsett driftsform

Slutsatserna i rapporten diskuterades i början av september på ett seminarium på Svenskt Näringsliv.

Tommy Lagergren, chef för Skolinspektionen i Stockholm, tycker inte att skillnaderna mellan fristående och kommunala skolor är det viktiga utan att brister i kvalitetsarbetet finns överallt.

– Att systematiskt kvalitetsarbete brister ur elevens perspektiv är ett av de vanligaste problemen som vi påpekar, sade han och menar att det leder till havererade verksamheter, att elever inte får det stöd de behöver, inte får utmaningar och inte känner sig trygga.

Han betonade rektors roll för att vända utvecklingen och att alla huvudmän borde se till att rektorerna kan fokusera på det som händer i klassrummet.

Brokigare mål

I sin rapport tar Henrik Jordahl upp att skolverksamheten störs av den politiska organisationens större komplexitet. Kommunerna har till exempel fler och brokigare mål för sina skolor än de fristående skolorna. Det kan vara att påverka föräldrarna att inte köra bil till skolan eller att skolmaten ska vara ekologisk.

Sofia Larsen, chef för AcadeMedias för- och grundskolor, påpekade att mål, ansvarsfördelning och uppföljning av målen är viktigt, men att det efter att det gjorts gäller att också analysera orsaker och våga agera utifrån det.

Kroka arm

Per-Arne Andersson, chef för avdelningen utbildning och arbetsmarknad på SKL, tycker att kommunala och fristående skolor borde kroka arm i kvalitetsfrågan och hitta former för samverkan.

Han menade vidare att en stark styrkedja är viktig för att verksamheter ska kunna jobba ostört även om personer i organisationer byts ut.

– Vi har en situation i många kommuner där verksamheter förändras om vi byter politisk majoritet eller verksamhetschef. Men när man har en verksamhet där styrkedjan hänger ihop, med tydliga rutiner, så blir den inte lika sårbar för förändringar.

Fakta

Kvalitetsarbete i skolan

Politisk styrning och mål stör verksamheten

Friskoleföretagen arbetar olika, men systematiskt

Kvalitetsarbete påverkar elevers resultat

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.