Det är skolans tre största utmaningar

Skola I en ny studie från Högskolan i Väst pekar lärare och rektorer på 23 skolor ut tre områden som framtidens största utmaningar i skolan. De är eniga om utmaningarna men också vad man kan göra åt det: inte mer resurser snarare att resurserna ska användas mer effektivt.

Det är skolans tre största utmaningar
Ökningen av andelen behöriga lärare går långsamt. Foto: Adobe Stock.

Den nya fallstudien pekar på tre stora utmaningar enligt rektorer och annan skolpersonal på 23 grundskolor i Uddevalla och Sotenäs kommuner. Det är psykosocial ohälsa bland eleverna, allt större skillnader i elevresultat och hög arbetsbelastning för lärarna.

– Alla har i stort sett samma bild av vilka skolans utmaningar är och vad som krävs för att lösa dem. En idé är att starta högskoleutbildning för lärarassistenter, säger professor Per Assmo, en av forskarna bakom fallstudie i ett uttalande från Högskolan Väst.

Projektet är ett samarbete mellan Högskolan Väst, Kommunakademin Väst, Uddevalla kommun och Sotenäs kommun och ska ge en helhetsbild av de utmaningar som finns i grundskolan idag. Intervjuer har gjorts på små och stora grundskolor i Uddevalla och Sotenäs – två kommuner med olika förutsättningar.

– Det är troligen första gången en så bred intervjuinsats och kartläggning av skolans utmaningar görs i Sverige, säger Per Assmo.

Större barnkullar

Ett problem som skolan brottas med idag är både bristen på legitimerade lärare samtidigt som barnkullarna ökar. Dessutom ökar skillnaderna mellan hög- och lågpresterande elever ökar liksom socioekonomiska och kulturella skillnader och alltfler ungdomar lider av psykosocial ohälsa.

Studien visar att rektorerna arbetar för att underlätta och förbättra skolsituationen för elever och lärare på flera sätt. Stödfunktioner finns på de flesta skolor men det saknas tydliga arbetsbeskrivningar och kompetenskrav för deras roller. Dessutom är de ofta tillfälligt anställda i projekt, vilket innebär att de inte integreras i skolans organisation.

– Lärare är inte utbildade för att sköta alla sysslor som läggs på dem idag. För att de ska kunna fokusera på sitt pedagogiska uppdrag vill skolorna ha bättre grundbemanning inom elevhälsan, fler special- och socialpedagoger och utbildade stödfunktioner som kan ge administrativt och pedagogiskt stöd, göra hälsofrämjande åtgärder med mera, säger Per Assmo.

Efterlyser bättre samordning

Han ser att rektorerna inte i första hand efterfråga mer resurser snarare att befintliga resurser ska användas mer effektivt.

– De vill även se bättre samordning mellan skolan och olika samhällsfunktioner som barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten, konstaterar Per Assmo.

Som en del av studien har de intervjuade även deltagit i en workshop. Där diskuterades bland annat möjligheten att utveckla nya stödfunktioner med tydliga roller, bland annat lärarassistent och socionomassistent. Ett förslag är att kommunerna i samverkan med högskolan tar fram en kortare högskoleutbildning för lärarassistenter, och på sikt även för socionomassistenter. Efter 1,5 års utbildning skulle de kunna avlasta lärarna men den skulle också öppna för vidare studier till läraryrket.

FAKTA

Syftet med fallstudien ”Kompetensutveckling för kunskapsförsörjning i skolan” är att identifiera och kartlägga skolans utmaningar och behov, och diskutera samverkansstrategier, kompetensförsörjning och utbildningsinsatser i framtidens skola. Totalt 64 intervjuer har genomförts med rektorer, kuratorer, lärare och stödpersonal på 23 grundskolor i kommunerna Sotenäs och Uddevalla.

De två kommunerna har valts ut som exempel på en större och en mindre kommun i Fyrbodalområdet, men studien är relevant och applicerbar för alla kommuner med liknande förutsättningar.

Fallstudien är genomförd av Per Assmo, Fredrik Sunnemark, Erika Karlsson och Wilma Westin Lundqvist, alla är forskare på Högskolan Väst.

Till projektsida och rapport

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.