Gymnasium i Halmstad fick Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2017

Utmärkelser LBS Kreativa Gymnasiet Halmstad tilldelades idag Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2017. Dessutom delades ett Erkännanden för Framgångsrik Verksamhetsutveckling ut till Berga förskola i Eskilstuna och Hudikskolan i Hudiksvall fick också ett erkännande. Utdelningen skedde på Rikskonferensen Bättre Skola i Eskilstuna.

Gymnasium i Halmstad fick Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2017

Genom Kvalitetsutmärkelsen Bättre skola lyfter SIQ fram skolor som driver ett föredömligt kvalitetsarbete och tjänar som förebilder för andra skolor att lära av. 

– Årets mottagare LBS Halmstad är tillsammans med de två skolor som får ett erkännande, konkreta bevis på att ett aktivt och tydligt ledarskap ger förutsättningar för lärare att göra ett bra arbete och ha eleverna i fokus vilket ger ett förbättrat resultat över tid, säger Mats Deleryd, vd för SIQ.

Linda Johansson, rektor för LBS Kreativa Gymnasiet, tycker att det är fantastiskt att få utmärkelsen och som rektor är hon superstolt över att skolan uppmärksammas på det här sättet. 

– Om jag ska lista några grundpelare i vårt systematiska kvalitetsarbete så säger jag delaktighet, förståelse för uppdraget och tydligt ledarskap, berättar Linda Johansson.

När hon var ny som rektor på skolan valde Linda Johansson att jobba mycket med att öka förståelsen för skolans uppdrag.

– Jag var tydlig med min vision och mina värderingar redan från dag ett, berättar hon.

Domarkommitténs utlåtande:

LBS Halmstad – mottagare av Kvalitetsutmärkelse Bättre Skola 2017

”LBS Halmstad har ett engagerat, medvetet och målinriktat ledarskap vilket genomsyrar hela verksamheten. Skolan har ett öppet klimat där visioner, värderingar och verksamhetsidé diskuteras och medarbetare kan bidra med tankar och idéer, i en kultur som sätter eleverna i centrum.

Verksamheten präglas av ett synligt systematiskt och integrerat arbetssätt för kundorientering vilket avspeglas i resultaten. Uppföljning och analys av elevernas behov och önskemål inhämtas kontinuerligt och informationen används som underlag vid planering av verksamheten.

Ett tydligt systematiskt arbete med utgångspunkt i kvalitetsårshjulet bidrar till att skolan visuellt kan följa sin positiva utveckling i förhållande till sina uppsatta mål, vilka framkommer i de goda och stabila resultaten.

LBS Halmstad är med sin starka kvalitetskultur ett lysande föredöme och har gjort sig välförtjänt av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2017.”

Berga förskola i Eskilstuna – Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling

”Berga förskola har en tydlig struktur som utgår ifrån ett synligt och engagerat ledarskap. Styrning och ledning av verksamheten präglas av allas delaktighet, engagemang och systematiskt arbete.

Barnen står i centrum och ledorden Våga, Vilja, Veta och Växa genomsyrar hela verksamheten. Genom kreativitet och pragmatiskt förhållningssätt reagerar verksamheten snabbt på kundernas behov och synpunkter som naturligt integreras i verksamheten. Förbättringsområden för förskolan är att synliggöra processorienteringen och förbättra sitt arbete med att sätta mätbara mål för verksamheten så att adekvata resultat kan härledas till målen.

Sammantaget gör detta att Berga förskola är väl värd ett Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling för andra skolor, förskolor och verksamheter att inspireras och lära av.”

Hudikskolan i Hudiksvall – Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling

”Hudikskolan i Hudiksvall har en ledning som tydligt visar sitt personliga engagemang som tydlig pekar ut riktningen för verksamheten vilket skapar förutsättningar för såväl kunder som medarbetare att kunna bidra med sina olika erfarenheter.

Verksamheten präglas av ett uttalat kundperspektiv där de visar stort intresse för att ta reda på kunders behov, krav, önskemål och förväntningar. Verksamheten strävar efter att ta reda på hur de kan skapa värde för dem de är till för.

Hudikskolan har en potential att utvecklas ytterligare genom att systematisk följa upp och jämföra sig med andra, för att förbättra verksamheten och för att nå sin målsättning att succesivt öka elevernas meritpoäng.

Sammantaget gör detta att Hudikskolan i Hudiksvall är väl värd ett Erkännande för framgångsrik verksamhetsutveckling för andra skolor, förskolor och verksamheter att inspireras och lära av.”

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.