Handbok för att kvalitetssäkra socialtjänsten

Kvalitetssäkring Den sociala barn- och ungdomsvården ifrågasätts nu genom två aktuella fall där barn avlidit. SKL har tagit fram en modell för att bättre kunna analysera riskerna.

Idag saknas ett samlat nationellt kunskapsstöd för hur man gör en förhandsbedömning och vad man ska vara särskilt uppmärksam på gällande barns situation.

För att ge kommunerna stöd i sitt förbättringsarbete har SKL tagit fram en modell för att bättre kunna analysera riskerna och klient- och kvalitetssäkra socialtjänstens verksamhet. Materialet är utformat som en handbok med fallbeskrivningar, scheman och mallar och kan användas vid utredningar enligt Lex Sarah. Modellen utgår från ett systemperspektiv där analyser och utredningar av risker och händelser är centrala komponenter i det systematiska kvalitetsarbetet.

Här hittar du handboken

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.