Inspiration för novisen

Kravstandarden Iso 9001 kan vara användbar även för den som inte ska certifiera sig. Boken lyfter fram både praktiska och inspirerande exempel på nyttan med Iso 9001.

Inspiration för novisen

Ett ledningssystem är ett verktyg för företagsledningen att skapa ”ordning och reda” i frågor som rör kvalitet och kvalitetsutveckling. Systemet kan vara informellt med få rutiner nedtecknade, eller ha en mer formell struktur. Ledningssystemet kan man bygga upp hur man vill, men den absolut vanligaste strukturen är den som finns i den internationella serien av standarder, kallad Iso 9000. Många menar att kravstandarden Iso 9001 är det självklara strukturvalet för kvalitetsledningssystem. Argumenten är främst att standarden är ett ”internationellt språk”, som stor legitimitet, och ”möjligheten till tredjepartcertifiering”. Men det finns ibland skäl att fundera över andra strukturer och om systemet verkligen ska vara certifierat.

Iso 9001 anger vilka krav som ställs på ett kvalitetsledningssystem. Men det är först när företaget vill få sitt ledningssystem certifierat av tredje part som alla krav måste uppfyllas. I övriga fall kan de formella kraven ses som goda råd. Denna bok tar upp innehållet i Iso 9001 just som råd och beskriver avsikten med råden i så allmänna ordalag att alla företag har nytta av dom. I flera fall finns också exempel som visar hur råden kan tillämpas i praktiken.

I Iso 9001, avsnitt 5.3, står exempelvis: ”Företagets ledning ska upprätta en policy som visar ledningens åtagande och allmänna inställning till kvalitet.”. Efter att ha diskuterat vad avsikten är med sådan policy och vad man bör tänka på när man formulerar den ges i boken några exempel på kvalitetspolicy.

I Iso 9001, avsnitt 5.4.1, står: ”Det är en uppgift för företagsledningen att se till att kvalitetspolicyn är formulerad så att den är en grund för att upprätta kvalitetsmål. Men vad menas med mål, hur bör mål sättas, hur ser man till att kvalitetsmålen står i överensstämmelse med kvalitetspolicyn, kan det finnas andra skäl att sätta mål, och hur många mål bör man ha?

Vad är en kvalitetsmanual, varför behövs den, hur omfattande ska den vara, vad ska den innehålla, och för vem görs den?

I det viktiga kapitlet ”Förbättringar, förbättringar, förbättringar …” diskuteras vad som menas med ständiga förbättringar, varför dom behövs, hur man gör, och vad alla begrepp som används betyder. I boken finns också en frågelista till hjälp för att se om råden följs i verksamheten i dag – en enkel självutvärdering om man så vill. Boken avslutas med en kort beskrivning av ”de åtta ledningsprinciperna”, som ligger till grund för den kvalitetskultur som Iso 9001 vill skapa.

Boken ger en enkel, motiverande och saklig beskrivning över varför råden i Iso 9001 är bra och hur man kan uppfylla dem. Den lyfter fram svårigheter och möjligheter. De exempel som ges hjälper den mindre erfarne att få en bra struktur i företagets kvalitetsledningssystem.

Fakta

Så här använder du ISO 9001. En introduktion och praktiska råd.

Författare: Gerhard Persson Förlag: SIS förlag ISBN: 978-91-7162-764-3

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.