Skolor dominerar Baldrigepris

USAs finaste kvalitetsutmärkelse, Malcolm Baldrigepriset, har för första gången delats ut i kategorin utbildning. Och det blev inte bara en utan tre skolor med sinsemellan mycket olika organisation som uppmärksammades.

Det ökande intresset för kvalitetsarbete inom offentliga organisationer visar sig nu genom att allt fler kvalitetsutmärkelser uppmärksammar skolor och sjukvård. I Sverige har Älta skola från Nacka fått Utmärkelsen Svensk Kvalitet 2001 och i USA har för första gången tre skolor fått det prestigefyllda kvalitetspriset Malcolm Baldrige. Möjligheten för skolor att få Malcolm Baldrigepriset i kategorin utbildning har funnits sedan 1999. Sedan dess har sammanlagt 37 organisationer ansökt och blivit granskade.

När 2001 års pristagare offentliggjordes i december fanns inte mindre än tre skolor med som pristagare. Det handlar om Chugach School District i Anchorage Alaska, Pearl River School District i New York och University of Wisconsin-Stout i Menomonie, Wisconsin.

– Vi är mycket nöjda med att för första gången kunna presentera vinnare i utbildningskategorin och de kommer att få en framstående uppgift som modeller för 2000-talets utbildningsorganisationer, sade den amerikanske handelsministern Don Evans i ett pressmeddelande efter utnämningen.

Öka intresset för kvalitet

Grunden till instiftandet av Malcolm Baldrigeutmärkelsen 1987 är att öka intresset för kvalitetsutveckling och föra fram framgångsrika exempel på företag som lyckats inom kvalitetsområdet. Genom instiftandet av de två nya kategorierna vill man att också andra, för den amerikanska ekonomin viktiga organisationer ska få upp ögonen för Malcolm Baldrigemodellen. Tanken är att Baldrigestandarden ska stimulera till kvalitetsutveckling. Ännu har dock ingen vunnit priset i kategorin sjukvård trots att sammanlagt 25 ansökningar har lämnats in.

Precis som i de övriga kategorierna har de skolor som granskats visat ansträngningar och förbättringar inom alla Malcolm Baldriges sju kriterier ledarskap, strategisk planering, kund och marknadsfokus, information och analys, medarbetare, process management och affärsmässigt resultat. Baldrigemodellen innebär att skolorna får betrakta studenter och andra intressenter som kunder och att det affärsmässiga resultatet översätts till det resultat organisationen presterar.

Minsta organisationen

Chugach School District ligger i mitten av södra Alaska. Skolan är den minsta organisation som någonsin fått Baldrigepriset. Chugach har speciella förutsättningar för sin organisation. Med bara 214 studenter fördelade mellan förskoleåldern och 21 år, som dessutom är utspridda över ett stort glesbefolkat område, erbjuder skolan traditionell skolbaserad undervisning, förberedande program för collegestudier eller arbete och undervisning i hemmet. Några av de kvalitetsförbättringar som skolan åstadkommit de senaste åren är en ökning av antalet elever som går vidare och söker in på college från noll procent 1998 till 70 procent 2001. Chugach har också lyckats öka användningen av informationsteknik vilket har förbättrat kvaliteten på undervisningen och effektiviserat administrationen. Vidare är alla skolans intressenter, inklusive näringslivet, involverade i processen att arbeta fram skolans strategiska plan.

Stabil organisation

Pearl River School District, norr om New York, består av fem olika skolor som sammanlagt har ungefär 2 370 elever och 330 anställda. Organisationen präglas av stabilitet. 94 procent av alla som börjar sin skolgång i Pearl River fullföljer sin utbildning med en highschoolexamen i samma distrikt. Kvalitetsförbättringarna vid Pearl River har bland annat mätts i nöjdare elever, föräldrar och personal. Kundnöjdheten bland eleverna har ökat från 70 procent 1998 till 92 procent 2001, och andelen nöjda föräldrar har ökat från 62 procent 1996 till 96 procent 2001. Kvalitetshöjningen har också mätts i förbättrade studieresultat.

University of Wisconsin-Stout är ett förhållandevis litet universitet med ungefär 7 700 studenter och 1 200 medarbetare. Universitetet fokuserar på att arbeta med ett antal program som strävar efter att förbereda studenterna för en karriär inom industri och utbildning. Alla nyckelprocesser har samma fokus vilket har lett till att nästan 70 procent av studenterna tar examen med praktisk arbetslivserfarenhet som de fått genom samarbete med näringslivet. De betonar ett aktivt lärande som bland annat bygger vidare på samarbetet med näringslivet. Arbetsgivare har i undersökningar också sagt att nästan 100 procent av studenterna som tar examen vid Winsconsin-Stout kan anses som redo för arbetslivet.

Snabbmat med kvalitet

Nu var det inte bara skolor som vann Malcolm Baldrigepris 2001. Snabbmatsindustrin fick för första gången en vinnare. I kategorin småföretag utsågs Pal´s Sudden Service i Kingsport Tennessee som det bästa exemplet på föredömligt kvalitetsarbete. Företaget har 17 restauranger, 465 anställda och de tävlar direkt med stora nationella snabbmatskedjor. Till några av företagets kvalitetsförtjänster hör att kundnöjdheten blivit högre såväl när det gäller kvalitet och snabbhet som kundkontakt. Pal´s är avsevärt bättre än sin huvudkonkurrenter. Det har man åstadkommit samtidigt som marknadsandelarna har ökar från 10 procent 1994 till 19 procent 2001. Kundklagomålen har sjunkit med tre fjärdedelar sett över de senaste sju åren. Dessutom har arbetsmiljön förbättrats. Skär-, bränn- och lyftskador har alla sjunkit i relation till antalet arbetade timmar.

Det sista priset delades ut i kategorin tillverkande organisationer och gick till Clarke American Checks i San Antonio Texas. Det är ett förhållandevis stort företag som arbetar med produkter och service till bland annat banker runt om i hela USA. Företaget har 3 200 anställda, 17 tillverkande enheter och sex callcenter. Samtidigt som Clarke American har ökat sina intäkter kraftigt har dess partners blivit allt nöjdare. Mätningar visar att över 80 procent av bankerna och revisionsavdelningarna är nöjda vilket är betydligt bättre än vad konkurrenterna har uppnått.

Fakta

Malcolm Baldrige

• Instiftades 1987 av den amerikanska kongressen för att öka intresset för kvalitetsarbete och lyfta fram goda exempel

• Namnet kommer från den tidigare handelsministern Malcolm Baldrige som omkom i en rodeoolycka 1987. Han förespråkade kvalitetsutveckling som en viktig del USAs lånsiktiga styrka.

• Priset delas varje år ut av USAs president.

• Tre organisationer inom varje kategori kan få pris. Kategorierna är tillverkning, service, småföretag, utbildning eller hälso- och sjukvård.

• Kriterierna för granskningen är ledarskap, strategisk planering, information och analys, medarbetare, processer och affärsmässigt resultat.

• De sökande som väljs ut får genomgå en stor granskningsprocess på mellan 300 och 1 000 timmar.

• National Institute of Standards and Technology, NIST, är den del av handelsdepartementet som ansvarar för kvalitetsutmärkelsen och dess kriterier.

• Sedan starten 1988 har 46 olika organisationer fått Malcolm Baldrigepriset.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.