Skolpsykologer och skolkuratorer behövs i dagens skola

Inom grundskolans elevvård finns det ett ökat behov av skolkuratorer och skolpsykologer. Även lärare och andra yrkesgrupper i skolans värld behöver stödsamtal och vägledning. Det visar en enkätundersökning som gjorts bland Sveriges skolkuratorer och skolpsykologer.

Det är Lärarförbundet som, tillsammans med Föreningen för Psykologer i skolan och Sveriges Skolkuratorers förening, gjort en enkätundersökning bland kuratorer och psykologer i skolan. I undersökningen framkommer att det råder stora kvalitetsskillnader mellan olika kommuner när det gäller elevvården inom grundskolan.

En skolpsykolog som arbetar på heltid kan ha ansvar för mellan 310 och 6 500 elever och en skolkurators elevansvar kan röra sig om 370 till

2 380 barn. Undersökningen visar också att den heltidsanställde kuratorns eller psykologens arbetsfält kan variera mellan 1 till 36 skolor.

Viktiga för skolan

I dag är inte skolorna enligt skollagen, skyldiga att tillhandahålla kurator eller psykolog. Däremot ska det på varje skola finnas en skolsköterska och en skolläkare. När alla yrkesgrupperna finns på en skola är dock samarbetet mellan dem förhållandevis liten. Undersökningen visar just att skolkuratorer och skolpsykologer vill ha till stånd ett sam- och lagarbete mellan dem och de två andra yrkesgrupperna.

94 procent av skolkuratorerna och 84 procent av skolpsykologerna anser också att skollagen bör reglera förekomsten av deras båda yrkesgrupper i skolan.

Tillgänglighet viktigt

Tillgången till skolpsykolog och skolkurator betyder mycket för elever och lärare. Det är orimligt att en lärare som redan har sina givna arbetsuppgifter också ska fungera som kurator för elever. När behov för extra stöd behövs ska istället kuratorn eller psykologen träda in.

Det finns större möjligheter att hitta nya lösningar till förändring när olika kompetenser finns inom en skola, enligt Ulla Winblad, som varit med i utformningen och i resultatredovisningen av undersökningen. Hon är ordförande i Föreningen för Psykologer i Skolan och arbetar på Halmstads resurscenter för barnomsorg och skola.

Se ur barnets perspektiv

– Vårt kunnande kan användas i många olika sammanhang, säger hon. Redan när en skola ska byggas kan vi komma in i planeringen, se på miljön och ge synpunkter ur barnens perspektiv. Inom skolans organisation kan man bolla olika frågor med oss. Vi kan vara till hjälp vid gruppsykologiska processer och exempelvis hjälpa en lärare att hitta nya framkomliga vägar när problem uppstår i en klass, fortsätter Ulla Winblad. Och vid en förändringsprocess är det viktigt att stötta.

I undersökningen framkommer det att inte bara elever, utan även lärare och andra yrkeskategorier inom skolan, i allt större utsträckning vänder sig till en kurator och psykolog. Det är främst stödsamtal till de anställda som ökat.

Koncentrationsproblem i topp

När en elev mår bra och är tillfreds med sin miljö och sina relationer är det inga problem för denne att tillgodogöra sig undervisningen.

Tyvärr visar siffror från undersökningen att 90 procent av skolkuratorerna och skolpsykologerna under det senaste året mött elever i grundskolan som har självmordstankar. Likaså visar undersökningen att inlärningssvårigheter och koncentrationsstörningar ligger på topp bland de problem en skolpsykolog möter bland elever. 27 procent av eleverna söker skolpsykolog när relationsproblem uppstått med antingen föräldrar eller kamrater.

– I dag är vi mer uppmärksamma på barn med koncentrationssvårigheter och vi vet mer om inlärningssvårigheter. Det är viktigt i sammanhanget att komma tillrätta med miljön och att arbeta med gruppdynamik, säger Ulla Winblad.

Utredarna har lagt ett förslag till Skollagskommittén att både kuratorer och psykologer bör finnas i kommunernas skolor.

– Det är ett påtryckningssätt och ett annat är att påverka beslutsfattarna inom kommunen, säger Ulla Winblad.

Fakta

Barns vanligaste problem

Undersökningen genomfördes under april-maj 2000. 450 enkäter skickades ut och 295 svar inkom, 182 från kuratorer och 113 från psykologer. De vanligaste problemställningar som skolkuratorn möter hos elever är:

Relationsproblem, 76 procent

För lite vuxenstöd, 22 procent

Nedstämdhet, 21 procent

Dåligt självförtroende, 18 procent

De vanligaste problemställningar som skolpsykologen möter hos elever är:

Inlärningssvårigheter, 52 procent

Koncentrationsstörningar, 42 procent

Relationsproblem, 27 procent

Utagerande barn, 24 procent

Ledsna barn, 17 procent

Olust inför skolan, 12 procent

För lite vuxenstöd, 6 procent

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste