Specialskolan inte speciellt bra

Kunskapsresultaten inom specialskolan för barn med specialbehov har stora brister menar Skolinspektionen.

Skolinspektionen har genomfört en tillsyn av landets specialskolor där barn med språkstörningar, syn- eller hörselskador eller utvecklingsstörningar går och de är inte nöjda med vad de funnit i de åtta skolor som granskats närmare. Resultatet pekar på att alla elever inte får förutsättningarna att nå ens de lägsta nationella målen i alla ämnen. Det finns också brister i utvärdering och uppföljning av skolornas resultat.

– Den individuella uppföljningen av varje elevs kunskapsutveckling genom skriftliga omdömen i varje ämne under hela skoltiden behöver kraftigt utvecklas. Här har specialskolorna med sina många lärare en bra möjlighet att i alla årskurser och i alla ämnen stödja eleverna med formativa bedömningar. Det vill säga bedömningar där målen tydliggörs, där det klargörs var eleven befinner sig och återkopplingen talar om hur eleven ska nå målen, säger Roger Niklewski, utredare Skolinspektionen, som ansvarat för granskningen.

Den specialpedagogiska skolmyndigheten ansvarar för de åtta skolorna och får kritik för att de inte i tillräckligt hög grad kontrollerar att rektorerna genomför sitt uppdrag eller bedriver ett tillräckligt målinriktat arbete för att förhindra kränkande behandling.

– Helt avgörande för utvecklingen på skolorna är rektors ledarskap. Som det ser ut nu är rektorerna ofta inte förtrogna med verksamheten. Den här problematiken måste tas på stort allvar, säger Roger Niklewski i ett pressmeddelande.

Positiva resultat som framkommit på samtliga skolor är att andelen elever som fått godkänt i svenska har ökat samt att eleverna upplever en gemenskap av att få gå i skola med andra barn i samma situation.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.