Stärk kvaliteten med socialt ansvar

Anti-korruption, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling. Standarden för socialt ansvarstagande, Iso 26000, täcker områden som blir allt viktigare att arbeta med. Här får du tipsen om hur du bäst integrerar frågorna i kvalitetsarbetet.

Socialt ansvarstagande har blivit ett begrepp som smyger sig in allt mer i kvalitetssfären och knyter miljö- och kvalitetsfrågorna närmare varandra. För ungefär ett år sedan lanserades den globala standarden Iso 26000 som tar ett helhetsgrepp om frågor inom hållbar utveckling. Det efter en fem år lång process med 99 länder och 42 internationella organisationer inblandade.

– Kunder efterfrågar produkter och tjänster från företag och organisationer som tagit hänsyn till socialt ansvarstagande. Att arbeta med frågorna minskar också risker för exempelvis korruption som vi sett flera exempel på i Sverige också. Tillsammans med Iso 9001 och 14001 ger den en bredare helhetssyn, säger Kristina Sandberg, projektledare på Sis och ansvarig för den internationella arbetsgrupp som tagit fram Iso 26000.

Stark trend

Just efter Iso 26000 gjordes en attitydundersökning om hur viktigt konsumenter tycker att det är att företag arbetar med dessa frågor. Det visade sig att 85 procent kunde tänka sig att betala mer för en vara eller tjänst om företaget eller organisationen arbetar aktivt med socialt ansvarstagande. 46 procent av konsumenterna skulle välja bort en produkt som de vet inte är producerad i enhetlighet med ett gott socialt ansvarstagande. Dessutom svarade 96 procent att de vill att den egna arbetsgivaren ska arbeta aktivt med socialt ansvarstagande.

– Man vet ju inte om konsumenten väl gör de valen i verkligheten. Men det säger väldigt mycket om trenden, att socialt ansvarstagande blir en allt viktigare faktor för företag och organisationer att arbeta med. Inte minst för att vara en attraktiv arbetsgivare, konstaterar Kristina Sandberg.

Sätt mål och följ upp

Standarden är vägledande och innehåller sju huvudområden: verksamhetsstyrning, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, miljö, goda verksamhetsmetoder, konsumentfrågor samt samhällsengagemang och utveckling. Kristina Sandbergs tips är att se över vilka områden som verksamheten redan arbetar med och vilka man kan arbeta mer aktivt med. Om man redan har ett ledningssystem bygger man in de sociala frågorna och arbetar med dem på samma sätt som man arbetar med miljö och kvalitet. Man prioriterar områden, sätter mål och följer upp dessa.

När det gäller områden som mänskliga rättigheter tänker många på barnarbete i tredje världen. Men för mindre svenska företag kan det handla om mål för diskriminering, jämlikhet och tillgänglighet för alla. Under området goda verksamhetsmetoder kan det bland annat handla om att skapa och implementera en policy för anti-korruption.

– Eftersom områdena är breda gäller det att se standarden som ett ramverk. Alla delar är inte relevanta för alla företag och organisationer. Det gäller att plocka ut de bitar man kan arbeta konkret med, säger Kristina Sandberg.

I Sverige har intresset för standarden varit stort. Till och med större än när Iso 9001 och 14001 lanserades. Några planer på att utveckla standarden till en kravstandard finns inte i dagsläget. Dock tittar Sis på möjligheten att utveckla en verifiering då det finns en stor efterfrågan att kunna förmedla att man arbetar systematiskt med socialt ansvarstagande.

Lätt med engagemang

Några som jobbat med Iso 26000 är HSB Göteborg. Hans Kruus, controller, berättar att HSB Göteborg började arbeta med standarden för drygt ett år sedan, när den kom på svenska. De arbetar inte med Iso 9001 eller 14001 utan är istället miljödiplomerade enligt Göteborgs stad och kvalitetsdiplomerade enligt SIQ:s modell för kundorienterad verksamhetsutveckling. Första åtgärd blev att genomlysa verksamheten mot Iso 26000 och de hittade både starka och svaga sidor att fortsätta jobba med. Gruppen skapade en aktivitetslista och har lagt in strategiska mål i företagets övergripande styrkort. Ett område som prioriterades var leverantörsstyrningen och att bli bättre på inköp och upphandling enligt socialt ansvarstagande.

– Vi har många leverantörer och kan inte jobba på samma sätt med alla. Vissa har fått vår uppförandekod och vi har förklarat vår syn på socialt ansvar. Andra för vi en djupare dialog med. Många är positiva och jobbar själva med frågorna, förklarar Hans Kruus och påpekar att arbetet påverkar verksamhetsstyrningen då frågor om socialt ansvar lagts in i processerna för inköp och upphandling.

Att få igång engagemanget internt på HSB Göteborg har inte varit särskilt svårt, menar Hans Kruus. Miljö, etik och socialt ansvar är frågor som stämmer väl med våra värderingar och som alla medarbetare är intresserade av. Varje år hålls en strategikonferens för alla medarbetare och årets tema var Iso 26000 och mänskliga rättigheter.

– Många ansåg att det var den bästa konferens vi haft och att ämnet verkligen berörde dem och kunde påverka dem i deras dagliga arbete. Det är lätt att tänka att mänskliga rättigheter inte berör oss, men det handlar mycket om beteende och attityd. Det är en väldig styrka att ledning och styrelse fattar beslut om satsningen och står bakom arbetet, säger Hans Kruus.

Tips: Så lyckas du med Iso 26000:

* Scanna av standarden utifrån hur verksamheten arbetar idag.

* Prioritera några områden.

* Sätt upp tydliga mål som följs upp regelbundet.

* Har ni ett ledningssystem, integrera Iso 26000 i det.

* Ledning och styrelse bör tydligt signalera vikten av att arbeta med frågorna.

* Engagera medarbetarna genom utbildning och tydligt ställningstagande från ledningen.

* Få alla medarbetare att förstå vad hållbar utveckling innebär för dem genom att föra en kontinuerlig dialog och föra in frågorna i befintliga processer.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.