Därför är företagarna lyckligare än andra

Småföretag Trots mycket jobb känner företagare en högre grad av välbefinnande och livstillfredsställelse än andra. De som är allra lyckligast är soloföretagare utan anställda, visar en färsk rapport.

Därför är företagarna lyckligare än andra

I Sverige har i dag en halv miljon människor ett eget företag som sin huvudsakliga sysselsättning. Och gruppen företagare växer stadigt. Varje år startas omkring 70 000 nya företag i Sverige.

Organisationen Företagarna har nu tillsammans med sociologiska institutionen vid Umeå universitet genomfört en studie bland drygt 1 200 företagare för att öka kunskapen om landets företagare med inriktning på deras välbefinnande.

Långa arbetsveckor

Av rapporten framgår att många företagare lägger ned mycket tid på sina företag. En företagare arbetar i snitt en arbetsdag mer per vecka än en vanlig anställd. En stor andel företagare har också vid ett eller flera tillfällen valt att avstå från sin egen lön för att kunna betala företagets medarbetare.

Läs även: Felaktiga föreställningar om kvinnliga företagare.

Trots det känner företagarna överlag en hög grad av välbefinnande och livstillfredsställelse, vilket framförallt har att göra med möjligheterna att påverka sin dagliga arbetssituation.

René Bongard, en av rapportförfattarna.

– Frihet och att få bestämma själv, det stora engagemanget i företagandet och vissa personlighetsdrag är viktiga förklaringar till varför företagare mår bra. Ett lönsamt företag påverkar också välbefinnandet positivt, men nöjdhet med arbetstiden är viktigare, säger René Bongard, statistiker och en av författarna till rapporten.

Soloföretagarna lyckliga

De som är mest nöjda med livet är soloföretagare, alltså företagare utan anställda, som upplever en högre grad av självständighet och lägre tidspress än andra företagare.

– En viktig faktor tycks vara den lägre grad av kontroll och högre grad av tidspress som företagare med anställda upplever. I regel är det tätt kopplat till betungande kostnader och en krånglig arbetsrätt som blir aktuell i och med den förste medarbetaren. Soloföretagare måste därför kunna låta företaget växa utan att det sker till priset av en välbefinnandeförlust, förklarar René Bongard.

Läs även: Företagarna med störst tillväxtvilja.

Rapporten visar att företagarna upplever mest arbetsglädje under dagar med mycket kundkontakter. Företagare som däremot tvingas lägga ned mycket tid på administration och myndighetskontakter mår sämre än företagare som spenderar mindre tid på dessa aktiviteter.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.