Kvinnliga chefer vattnar blommor

Ledarskap Många chefer inom kvinnodominerade områden som vård och omsorg har högre utbildning, större personalansvar och lägre lön än chefer inom mansdominerade branscher. Dessutom förväntas de ofta utföra arbetsuppgifter som ligger utanför kärnuppdraget, som till exempel att vattna blommor, enligt en ny rapport från Ledarna.

Kvinnliga chefer vattnar blommor

Rapporten ”Lönlöst att ta ansvar” bygger på Ledarnas löneenkät och visar att alla chefer inte samma förutsättningar att leda och utveckla sina organisationer.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om bättre verksamhetsutveckling.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på kvalitetsarbete i Sverige.
  • Kontinuerligt nya aktuella erbjudanden av mervärden.
Redan prenumerant?

Inte minst personalansvaret varierar kraftigt beroende på var cheferna arbetar. Chefer på arbetsplatser inom typiskt kvinnodominerade områden har personalansvar för i genomsnitt 32 medarbetare. Dit hör till exempel vård och omsorg där åtta av tio chefer är kvinnor.

Läs även: Lågt förtroende för chefers förmåga att driva förändring.

Det kan jämföras med områden med kraftig mansdominans, som byggande och produktion, där det genomsnittliga antalet medarbetare nästan är hälften – knappt 18 medarbetare per chef.

Cheferna inom kvinnodominerade områden är också generellt mer välutbildade än andra. Över 60 procent har mer än tre års universitetsutbildning.

Ändå är stort personalansvar och hög utbildning inte alltid något som märks i lönekuverten, visar rapporten. Cheferna i kvinnodominerade områden har lägre medianlöner och oftast lägre genomsnittslöner.

Anna Thoursie, chefsekonom Ledarna. Foto: Annika af Klercker.

– Läget är allvarligt och de problem som dessa snedvridna belöningssystem orsakar riskerar att öka, säger Anna Thoursie, chefsekonom på Ledarna.

Vattnar blommor

Men rapporten handlar inte bara om personalansvar och löner, utan även om arbetsuppgifter. Chefer inom kvinnodominerade områden får ofta hantera uppgifter som ligger långt från deras kärnuppdrag. Det handlar om allt från att reparera trasig utrustning, sköta tidskrävande, men enkel administration till att hantera krånglande datorer, vattna blommor, byta glödlampor och skotta snö.

– Chefer inom kvinnodominerade områden har ofta otillräckliga förutsättningar för att sköta sina kärnuppdrag, konstaterar Anna Thoursie. Och ju fler medarbetare en chef har, desto fler arbetsuppgifter utanför kärnuppdraget läggs på dem. Dessutom finns det sällan något systematiskt arbetsmiljöarbete kring chefens egen arbetsmiljö.

Läs även: 7 tips för att motverka chefers psykiska ohälsa.

Andra studier än de Ledarna refererar bekräftar också bilden av att chefer inom kvinnodominerade delar av kommuner och landsting inte har tillräckligt goda arbetsvillkor och organisatoriska förutsättningar för att hållbart kunna fungera som chefer och ledare.

Stora utmaningar

Rapporten lyfter fram de stora utmaningar inom kompetensförsörjning som offentliga verksamheter står inför de närmaste åren. Enligt SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, behövs över en halv miljon människor inom offentlig sektor fram till år 2026.

Anna Thoursie befarar att rekryteringsproblemen kommer att öka ännu mer om ingenting görs för att rätta till problemen.

– Stora delar av den offentliga sektorn och offentligfinansierade privata sektorn står redan nu inför väldiga utmaningar när det gäller kompetensförsörjning, bland annat på grund av en växande andel äldre i befolkningen. Det är helt nödvändigt att uppvärdera ledarskapets värde inom dessa kvinnodominerade områden, inte minst vad gäller första linjens chefer, när det gäller såväl löner som organisatoriska förutsättningar, säger hon.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.