Företagarna med störst tillväxtvilja

Mångfald Företagare med utländsk bakgrund samt unga kvinnor som driver företag har den allra största tillväxtviljan. Å andra sidan finns grupper av företagare som inte alls har samma ambitioner att öka omsättningen eller antalet anställda. Det framgår av Tillväxtverkets undersökning Företagens villkor och verklighet.

Företagarna med störst tillväxtvilja

I undersökningen granskas företagarnas tillväxtvilja, framtidstro samt hinder och åtgärder för tillväxt. All data är uppdelat på kön, ålder och bakgrund.

– Det hjälper oss att fördjupa och förbättra våra analyser och stöd. Tillväxtverket arbetar redan med ett så kallat intersektionellt perspektiv i olika insatser som ska främja en jämställd tillväxt i regionerna, säger Emma Flod, som är handläggare på Tillväxtverket.

Emma Flod, Tillväxtverket.

Av undersökningen framgår att närmare 70 procent av de svenska små och medelstora företagen vill växa. Däremot finns det skillnader i tillväxtvilja mellan olika grupper. Företag som leds av personer med utländsk bakgrund har generellt högre tillväxtvilja än företag som leds av personer med svensk bakgrund. Även företag som leds av yngre – upp till och med 30 år – har högre tillväxtvilja än företag som leds av äldre.

Den allra högsta tillväxtviljan finns hos unga företagare med utländsk bakgrund samt hos unga kvinnor som driver företag.

– Unga företagare med utländsk bakgrund vill också gärna växa genom att anställa fler. Detta till skillnad från företag som leds av yngre kvinnor som istället föredrar att växa enbart genom ökad omsättning, konstaterar Emma Flod.

Läs även: Felaktiga föreställningar om kvinnliga företagare.

I undersökningen tillfrågas företagarna också om vad de tror om företagets utveckling på tre års sikt. Även här utmärker sig yngre företagare och företagare med utländsk bakgrund som har en starkare framtidstro än äldre företagare med svensk bakgrund.

Vilka är då de stora hindren för tillväxt?

Det största hindret företagen ser för att växa är att de har svårt att hitta personal. Mer än vart fjärde företag – 28 procent – ser bristen på lämplig arbetskraft som ett stort tillväxthinder. Företag som leds av män upplever i större utsträckning problem med kompetensförsörjningen än vad företag som leds av kvinnor.

– Om vi bryter ner resultaten på både kön och ålder kan vi se att företag som leds av yngre män är de som i störst utsträckning ser bristen på lämplig arbetskraft som ett stort tillväxthinder, säger Emma Flod.

Ett annat tillväxthinder är lagar och regler. Hela 28 procent av de unga företagarna upplever att regler är ett stort hinder jämfört med 24 procent av de som är äldre än 30 år. Problemet är särskilt tydligt bland yngre män. Däremot uppger många kvinnor, framförallt med svensk bakgrund, att bristen på tid är ett hinder i verksamheten.

Många kvinnor som är företagare ser också olika åtgärder som angelägna för att få företagen att växa, som till exempel satsningar på marknadsföring och försäljning.

– Det vi kan utläsa av undersökningen är de skillnader som finns mellan olika grupper. Den informationen är viktig att ta med i det företagsfrämjande arbetet när det gäller vilka insatser som görs, vilka som nås av dem och hur de utformas. Tillväxtverket arbetar sedan en längre tid tillbaka för ett företagsfrämjande på lika villkor. Kön, ålder och bakgrund ska inte spela någon roll för bemötande och bedömning i samband med rådgivning och finansiering, säger Emma Flod.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.