Delaktighet nyckeln till lyckad digitalisering

IT Hur kan företag på bästa sätt dra nytta av digitaliseringens möjligheter? Helt avgörande är delaktigheten i organisationen med medarbetare som trivs, är engagerade och utnyttjar den digitala tekniken till fullo, visar en färsk forskningsrapport från Mälardalens Högskola.

Delaktighet nyckeln till lyckad digitalisering

I projektet DAO, Digitaliserat arbete och organisation, har åtta forskare under ett år granskat svenska metallföretag som är inne i omställningen till en digitaliserad verksamhet. Forskarna har bland annat studerat vilka ledarskapsformer, organisationsformer och arbetsformer som behövs för att företagen ska kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Fokus har legat på produktionen inom företagen, där man som regel kommit längst med digitaliseringen.

–När man inför ny teknik handlar det inte enbart om en teknisk fråga, utan om en förändringsprocess för organisationen och människorna i organisationen. Ny teknik är användbar först när den blir en meningsfull del av hur man organiserar sitt arbete och verksamheten, säger Lucia Crevani, docent i företagsekonomi och projektledare vid Mälardalens Högskola.

Rapporten visar att delaktighet är en helt avgörande faktor för att kunna bygga en optimalt fungerande organisation som utnyttjar digitaliseringens möjligheter.

–Delaktighet kan skapas genom att involvera medarbetare från produktionen i beslut och i utvecklingen av nya lösningar och genom att låta dem ta del av information som rör företaget och dess planer. Delaktighet främjas också genom formaliserade karriärvägar och utbildningsprogram och genom att bygga upp en förståelse för att alla inom verksamheten är del av en och samma process, säger Anna Launberg, universitetslektor i företagsekonomi vid Mälardalens Högskola.

För att lyckas behöver företagen utmana organisatoriska gränser – horisontellt och vertikalt, mellan enheter, avdelningar, olika yrkesgrupper och chefer. På så vis skapas förutsättningar för kunskapsspridning, gemensamt beslutsfattande och gemensam problemlösning.

Projektet vid Mälardalens Högskola har drivits i samarbete med Jernkontoret och Chalmers och har utförts inom Strategiska innovationsprogrammet för metalliska material, en gemensam satsning av Vinnova, Formas samt Energimyndigheten.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.