Konsten att skapa rätt ledarskap i din organisation – en holistisk syn

KRÖNIKA Ledarskap är kärnan i varje framgångsrik organisation. Att skapa och forma rätt typ av ledarskap är inte bara en avgörande faktor för att nå organisationens mål, utan också för att bygga en stark och hållbar kultur - därför har Jonas Pettersson, Magnus Isaksson och Hans Knutsen nu tagit fram en modell för detta ändamål.

Konsten att skapa rätt ledarskap i din organisation – en holistisk syn
Jonas Pettersson.

Trots de otaliga ramverk och utbildningsprogram som finns tillgängliga kämpar många företag fortfarande med att utveckla ledare som verkligen kan navigera den komplexitet som moderna organisationer utgör. Denna utmaning är särskilt akut för dem som arbetar med Lean/Operational Excellence/Ständiga förbättringar, där specifika förväntningar på ledare ofta är sammanflätade med bredare HR-ramverk.

Nyligen fann vi – tre erfarna konsulter och linjeledare – att vi delade en gemensam frustration: gapet mellan ledarskapsförväntningar och verkligheten inom de organisationer vi arbetat i. Vi observerade att även om företag kan sträva efter att utveckla ledare som kan driva förändring och främja innovation, kommer de ofta till korta på grund av bristande tydlighet och samstämmighet i ledarskapsutveckling.

Magnus Isaksson.

Motiverade att åtgärda detta gap arbetade vi tillsammans för att skapa en modell som skulle omfatta hela spektrumet av ledarförmågor. Med hjälp av vår samlade expertis och våra erfarenheter utvecklade vi modellen Att Leda, ett holistiskt ramverk som är utformat för att ge ledare på alla nivåer möjlighet att bli framgångsrika sig i sina roller.”

Hans Knutsen.

Modellen belyser olika aspekter av ledarskap i en organisation och kan användas på olika sätt beroende på behov

• Analysera styrkor och svagheter i det nuvarande ledarskapet – på individ-, team- eller organisationsnivå.

• Analysera nuvarande stöd till ledare i form av utbildning, implementerade ledningssystem etcetera.

• Utformning av utbildningsprogram som behövs i en organisation.

• Verktyg att använda vid coachning av ledare.

• Facilitera diskussioner om önskade ledarskapsbeteenden och vanor.

Nedan några korta beskrivningar av respektive område

Att leda sig själv

Ledare med tydlig självkännedom och söker kontinuerligt lärande och utveckling av sig själv och sin yrkesroll i balans med personligt välbefinnande och motståndskraft.

Att leda individer

Ledare som ofta stämmer av prioriteringar och utvecklingsbehov med medarbetarna och utövar ett coachande förhållningssätt.

Att leda team

Ledare som visar förmåga på att utveckla högpresterande team med fokus på att främja samarbete, lärande, tillit och en positiv teamkultur.

Att leda organisation

Ledare som kommunicerar tydlighet i roller och ansvar grundat på medarbetarnas kompetenser och verksamhetens utmaningar, i en logiskt designad struktur​.

Att leda förändring

Ledare som visar öppenhet för och acceptans till förändring och lärande samt har förmågan och drivkraft att genomföra förändringen, balansera risker och göra logiska avvägningar

Att leda flöde – dagligt arbete

Ledare som tillsammans med sitt arbetslag förstår flödet i verksamheten och tillämpar standardiserat arbetssätt och frekvent problemlösning

Att leda förbättring

Ledare som strukturerat och genom sitt team arbetar såväl med kontinuerliga som språngvisa förbättringar.

Att leda strategiskt arbete

Ledare som kommunicerar och säkerställer att teamets dagliga verksamhet bidrar till den långsiktiga visionen och målen.

Summering

Att skapa rätt ledarskap i en organisation är en komplex och mångfacetterad process som kräver engagemang, förståelse och kontinuerlig utveckling. Genom att integrera alla dessa perspektiv av ledarskap kan organisationer skapa en stark, adaptiv och hållbar kultur som främjar tillväxt, innovation och framgång på lång sikt.

Om författarna

Jonas Pettersson är styrelseordförande i Lean Forum Sverige och VD på C2U Group AB och har en erfarenhet från många branscher och delar av värdekedjan.

Magnus Isaksson leder SHAOD consulting och har bla erfarenhet från AstraZeneca, Anicura och Accenture.

Hans Knutsen leder Straledo consulting och har bl a erfarenhet från Volvo Cars och Svenska försvaret.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.