Så ska äldrevårdens kvalitet höjas

Större satsningar på kvalitetsregister, systematiskt förbättringsarbete och lokala värdighetsgarantier. Det är målet med regeringens pengapott till Sveriges kommuner och landsting.

Så ska äldrevårdens kvalitet höjas
Stock xchng

I veckan beslutade regeringen att stötta Sveriges kommuner och landsting, SKL, med pengar till utvecklingsarbete för att öka vårdkvaliteten för äldre. Under 2010 delas 271 miljoner kronor ut, varav 167 miljoner går till SKL. Stödet ligger inom ramen för det prestationsbaserade bidraget till insatser för äldre. Insatserna ska öka engagemanget i kvalitetsregister och gå till förbättringsarbete, bättre samordning nationellt och till försöksverksamheter. Dessutom ska man införa lokala värdighetsgarantier.

Utvärdering och uppföljning

Resterande del av potten går till Socialstyrelsen som ska dela ut 100 miljoner kronor till kommuner och landsting som uppfyller kraven för prestationsersättning. Socialstyrelsen ska också göra vetenskapliga utvärderingar och följa upp försöksverksamheterna medan Statskontoret får i uppdrag att utvärdera samtliga insatser.

Utdelningen är en del av de 1,3 miljarder kronor som finns avsatta för 2010 och som ska gå till att utveckla äldreomsorgen.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.