Svårt att hitta rätt kompetens

Svenskt Näringsliv har tillfrågat 8 366 företag om deras rekryteringsvanor. Det visade sig att efterfrågan på arbetskraft sjunker och många företag upplever svårigheter med att hitta personer med rätt kompetens. Samtidigt minskar Arbetsförmedlingens betydelse.

I en omfattande enkätundersökning har 8 366 företag i Sverige svarat på frågor som rör rekryteringsvägar, framtida kompetensbehov och huruvida företagen upplever att de får tag i rätt kompetens. Nedan följer en sammanfattning av rapporten.

Resultat

– Vart femte rekryteringsförsök misslyckas. Den vanligaste orsaken är att det saknas personer med rätt utbildning och kompetens för jobbet.

– När företagen har problem med att hitta nya medarbetare kan expansionsplaner gå i sank. Samtidigt ökar arbetslöshetstiden för de arbetssökande.

– Arbetsförmedlingens betydelse minskar. Företagen går i allt högre utsträckning till alternativa rekryteringskanaler så som personliga kontakter, rekryteringsfirmor och spontanansökningar. En anledning är att platsannonser på Arbetsförmedlingen ofta ger så pass många svar att hanteringen av dessa blir en administrativ börda.

– Sex av tio företag tycker att tillvidareanställningar är det bästa sättet att bli konkurrenskraftiga på.

– Fyra av tio företag har rekryterat personer under 25 år det senaste året. Lägre löner och sänkta arbetsgivaravgifter har viss betydelse, men även att yngre personer är nyutbildade och har en hög ambitionsnivå.

– Hälften av de företag som fått en förfrågan från arbetsförmedlingen om att ta emot en praktikant har tackat ja till detta. När de svarat nej har skälen i första hand varit att företaget inte haft några arbetsuppgifter till en praktikant eller att det skulle vara för resurskrävande och gå ut över annan personal. Arbetsförmedlingen skulle kunna bli bättre på att nå ut till fler företag för att ge fler arbetslösa sysselsättning, av de 8 366 företagen hade bara 53 procent blivit tillfrågade om de kunde ta emot en praktikant.

– Generationsskiftet när ”köttberget” går i pension riskerar att åderlåta företagen på kompetens.

– Lågkonjunkturen har inte påverkat efterfrågan på arbetskraft, däremot har den kraftigt minskat jämfört med 2007 och är nu nere på samma låga nivå som för 2004.

– Högre utbildning står högst på önskelistan när det gäller nya medarbetare. Ju större företaget är desto viktigare blir det med högskoleutbildning.

Läs hela rapporten på www.svensktnaringsliv.se

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.